• hr
 • en
 • de
 • it
 • ru

StartCo – realiziraj vlastitu poslovnu ideju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Ministarstvo poduzetništva i obrta

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

 

KLASA: 302-02/15-01/23

URBROJ: 567-20-15-1

Zagreb, 18. rujna 2015

 

O B J A V LJ U J E

JAVNI POZIV

iz programa

 

“STARTCO –

REALIZIRAJ VLASTITU POSLOVNU IDEJU“

 

Datum objave: 18. rujna 2015. godine

 

 1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

 

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru Programa „STARTCO – realiziraj vlastitu poslovnu ideju“ (u daljnjem tekstu: Program), kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela Odlukom klase: 022-03/15-04/374, urbroja: 50301-05/18-15-2 od 10. rujna 2015. koja je objavljena u „Narodnim novinama“, broj 97/2015, odobrava sredstava u obliku bespovratne potpore za nabavku IT opreme i izradu prve internetske stranice poduzetnicima početnicima.

Javni poziv traje do 31. prosinca 2015. godine, odnosno do iskorištenja sredstava osiguranih u proračunu HAMAG-BICRO-a.

 1. CILJ JAVNOG POZIVA

Cilj ovoga Javnog poziva jest potpora poduzetnicima početnicima radi lakše realizacije njihovih poslovnih ideja i poduzetničkih poduhvata.

Sredstva se odobravaju u obliku vaučera koji se mogu koristiti za nabavku IT opreme i izradu prve internetske stranice.

 1. IZNOS PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Ovaj Program zajedno provode Ministarstvo poduzetništva i obrta i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

U proračunu HAMAG-BICRO-a osigurano je ukupno 8.000.000,00 HRK za dodjelu potpora temeljem ovoga Programa.

 

 1. KORISNICI KOJIMA JE JAVNI POZIV NAMIJENJEN

 Prihvatljivi prijavitelji su:

 • fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu nemaju registriran vlastiti subjekt malog gospodarstva, a koje planiraju po prvi puta osnovati trgovačko društvo, obrt ili planiraju samostalnu djelatnost za čije poslovanje traže sredstva (gospodarski subjekt u osnivanju), a koji s danom podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu prethodno nisu bili vlasnici 50% i više udjela u gospodarskim subjektima kumulativno dulje od 2 godine; te
 • subjekti malog gospodarstva koji su osnovani najduže 24 mjeseca prije dana podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu, a čiji vlasnici s udjelom vlasništva od 50% i više do dana podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu prethodno nisu bili vlasnici 50% i više udjela u drugim gospodarskim subjektima kumulativno dulje od 2 godine.

Ista fizička osoba ne može ostvariti pravo na korištenje više kompleta VAUČERA 1 i VAUČERA 2 u slučaju da je istovremeno vlasnik više od jednog poslovnog subjekta koji ispunjava uvjete iz Programa i ovoga Javnog poziva.

Jedan subjekt malog gospodarstva, čiji su vlasnici dvije ili više fizičkih osoba koje ispunjavaju uvjete Programa i ovog Javnog poziva, može koristiti samo jedan komplet VAUČERA 1 i VAUČERA 2.

 1. UVJETI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Prijavitelji moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • U trenutku podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu fizičke osobe koje tek osnivaju subjekt malog gospodarstva prethodno nisu bile vlasnici 50% i više udjela u drugim gospodarskim subjektima kumulativno dulje od 2 godine
 • Vlasnici subjekata malog gospodarstva s udjelom vlasništva od 50% i više, koji su osnovani najduže 24 mjeseca prije dana podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu, prethodno nisu bili vlasnici 50% i više udjela u drugim gospodarskim subjektima kumulativno dulje od 2 godine
 • Subjekti malog gospodarstva, koji su osnovani najduže 24 mjeseca prije dana podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu, imaju sjedište na području Republike Hrvatske
 • Nad subjektima malog gospodarstva, koji su osnovani najduže 24 mjeseca prije dana podnošenja zahtjeva, nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
 • Prijavitelju nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca
 • Prijavitelji nemaju nepodmirenih poreznih ili drugih novčanih obveza prema Republici Hrvatskoj
 • Prijavitelji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili
 • Prijavitelj je u skladu s Odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore) – temeljem spomenute Uredbe maksimalan iznos svih potpora male vrijednosti koje jednom poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 200.000 EUR, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Javnog poziva

Sve navedeno dokazat će se Skupnom izjavom koju daju osobe koje su po zakonu ovlaštene za zastupanje novoosnovanog subjekta malog gospodarstva ili subjekta malog gospodarstva kao poduzetnika početnika koji je osnovan u protekla 24 mjeseca, a koju je potrebno dostaviti uz dokumentaciju za pravdanje utroška sredstava.

U okviru ovoga Javnog poziva neće se odobravati potpore za već osnovane ili buduće subjekte malog gospodarstva koji spadaju u sljedeće kategorije djelatnosti:

 • kockarnice, kladionice i slične djelatnosti,
 • benzinske postaje,
 • proizvodnja i distribucija duhanskih proizvoda,
 • poljoprivredne djelatnosti.
 1. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
 • Troškovi nastali nakon stjecanja statusa prihvatljivog korisnika potpore
 • Porez na dodanu vrijednost iskazan na računu dobavljača
 • Nabava nove opreme

VAUČER 1 može se koristiti za:

 • Izradu prve internetske stranice subjekta malog gospodarstva kao korisnika potpore
 • Prijevod postojeće internetske stranice na strane jezike.

VAUČER 2 može se koristiti za nabavu sljedeće nove dugotrajne imovine:

 • Računala (stolna i prijenosna računala)
 • Pisači
 • Fax uređaji, skeneri i projektori
 • Kopirni uređaji
 • Multifunkcionalni uređaji (pisač/fax /skener/kopirni uređaj)
 • Računalni programi (uključujući i računalne programe za fiskalne blagajne)
 • Licence.

Korisnik ne može koristiti sredstva VAUČERA 1 za prihvatljive troškove iz VAUČERA 2 i obrnuto.

Korisnik će se ugovorno obvezati da će opremu financiranu ovim Programom u svom vlasništvu zadržati najmanje 2 godine od dana isplate dodijeljenih sredstava.

 

 1. IZNOSI BESPOVRATNE POTPORE I NAČIN ISPLATE

 

Bespovratne potpore temeljem ovoga Javnog poziva dodjeljuju se sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.

Najviši iznos pojedinačne potpore koja se može dodijeliti korisniku za VAUČER 1 (izrada prve internetske stranice) jest 4.000,00 HRK.

Najviši iznos pojedinačne potpore koja se može dodijeliti korisniku za VAUČER 2 (nabavka nove IT opreme) jest 4.000,00 HRK.

Korisnik može ostvariti pravo na potporu po oba vaučera u najvišem kumulativnom iznosu od 8.000,00 HRK.

Ako je prijavitelj fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu nema registriran vlastiti subjekt malog gospodarstva, uvjet za isplatu bespovratnih sredstava je osnivanje novog subjekta malog gospodarstva, koji udovoljava svim uvjetima ovoga Programa.

Potpora koja se dodjeljuje u okviru ovoga Javnog poziva isplaćuje se jednokratno na poslovni račun osnovanog subjekta malog gospodarstva. Sredstva iz potpore ne mogu se isplatiti na blokirani poslovni račun.

Sredstva se osiguravaju redom pristizanja cjelokupne dokumentacije propisane u točki 9.3. ovog Javnog poziva do iskorištenja sredstava predviđenih u proračunu HAMAG-BICRO-a.

 

 1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

 Prijavitelj podnosi zahtjev za bespovratnu potporu ispunjavanjem on-line prijavnice na internetskoj stranici www.startco.hr ili dostavom popunjenog obrasca VAUČER 1 i/ili VAUČER 2 na adresu:

 

HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

„STARTCO“ – zahtjev za dodjelu bespovratne potpore

Prilaz Gjure Deželića 7

10000 ZAGREB

 

Najkasnije 5 radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva, prijavitelj će dobiti pisanu obavijest o statusu prihvatljivog korisnika.

 

 1. POSTUPAK ODOBRAVANJA POTPORE

Postupak odobravanja bespovratne potpore sastoji se od 5 koraka:

 • Zaprimanje zahtjeva i provjera prihvatljivosti prijavitelja
 • Izdavanje Obavijesti o statusu prihvatljivog korisnika
 • Dostava dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava te potpisane i ovjerene pečatom Skupne izjave i Ugovora o dodjeli potpore
 • Izdavanje Obavijesti o prihvaćanju/neprihvaćanju zahtjeva
 • Isplata potpore

 

9.1. ZAPRIMANJE ZAHTJEVA I PROVJERA PRIHVATLJIVOSTI PRIJAVITELJA

Provjera prihvatljivosti prijavitelja sastoji se od provjere statusa poduzetnika početnika i statusa subjekta malog gospodarstva kako je definirano Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine, br. 29/2002, 63/2007, 53/2012 i56/2013).

Status poduzetnika početnika i subjekta malog gospodarstva HAMAG-BICRO provjeravat će uvidom u nadležne javne registre i drugu dokumentaciju.

 

9.2. IZDAVANJE OBAVIJESTI O STATUSU PRIHVATLJIVOG KORISNIKA

U roku od 5 radnih dana prijavitelj će dobiti pisanu Obavijest o statusu prihvatljivog korisnika.

Ako je na zahtjevu naznačena adresa elektroničke pošte, Obavijest će biti poslana putem elektroničke pošte, u suprotnom Obavijest će biti poslana na adresu prijavitelja.

U slučaju da status prihvatljivog korisnika nije dodijeljen, u obavijesti će biti naznačen razlog odbijanja zahtjeva.

Uz Obavijest o statusu prihvatljivog korisnika, prijavitelju će biti dostavljen i obrazac Skupne izjave i Ugovora o dodjeli potpore.

Primitak Obavijesti o statusu prihvatljivog korisnika ne znači da je bespovratna potpora dodijeljena. Potpora se dodjeljuje nakon sklapanja Ugovora o dodjeli potpore, odnosno, do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava.

 

9.3. DOSTAVA DOKUMENTACIJE O NAMJENSKOM UTROŠKU SREDSTAVA TE POTPISANE I OVJERENE PEČATOM SKUPNE IZJAVE I UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNE POTPORE

U roku od 60 dana od dana izdavanja Obavijesti o statusu prihvatljivog korisnika, prijavitelj je dužan na adresu HAMAG-BICRO-a dostaviti:

 • Ako prijavitelj obavlja samostalnu djelatnost – izvadak iz nadležnog javnog registra temeljem kojeg je moguće utvrditi datum početka obavljanja djelatnosti, prebivalište na području Republike Hrvatske i registriranu prihvatljivu gospodarsku djelatnost
 • Račune dobavljača za prihvatljive troškove iz točke 6. ovog Javnog poziva koji glase na korisnika potpore – subjekt malog gospodarstva
 • Izvode s bankovnog žiro računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje
 • Ispunjenu, potpisanu i ovjerenu pečatom Skupnu izjavu
 • Ispunjen, potpisan i ovjeren pečatom Ugovor o dodjeli potpore (2 primjerka)

U slučaju da prijavitelj najkasnije u roku od 60 dana od dana izdavanja Obavijesti o statusu prihvatljivog korisnika ne dostavi traženu dokumentaciju, smatrat će se da je odustao od bespovratne potpore te HAMAG-BICRO u takvom slučaju nema bilo kakvih daljnjih obveza prema prijavitelju.

Ukoliko je korisnik potpore subjekt malog gospodarstva, koji je osnovan prije dana podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu, iz nadležnog registra mora biti vidljivo da je osnovan najduže 24 mjeseca prije dana podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu.

Ukoliko je korisnik potpore subjekt malog gospodarstva, koji nije bio osnovan prije dana podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu, iz nadležnog registra mora biti vidljivo da je osnovan nakon ostvarenja statusa prihvatljivog korisnika potpore te da mu je većinski vlasnik (više od 50%) prijavitelj – fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu nije imala registriran vlastiti subjekt malog gospodarstva i koja prethodno nije bila vlasnik 50% i više udjela u gospodarskim subjektima kumulativno dulje od 2 godine.

 

9.4. IZDAVANJE OBAVIJESTI O PRIHVAĆANJU/NEPRIHVAĆANJU ZAHTJEVA

Nakon pregleda dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava i utvrđivanja iznosa dodijeljene potpore, te u slučaju dostatnosti proračunskih sredstava, HAMAG-BICRO će s Korisnikom sklopiti Ugovor o dodjeli potpore te izdati Obavijest o prihvaćanju zahtjeva.

U slučaju iskorištenja proračunskih sredstava, prijavitelju će biti dostavljena Obavijest o neprihvaćanju zahtjeva.

9.5. ISPLATA BESPOVRATNE POTPORE

Isplate se vrše redom pristizanja cjelokupne dokumentacije propisane u točki 9.3. ovog Javnog poziva te sklopljenih Ugovora o dodjeli potpore do iskorištenja sredstava osiguranih u proračunu HAMAG-BICRO-a.

Prijavitelj je dokumentaciju dužan dostaviti isključivo preporučenom pošiljkom na adresu:

HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

„STARTCO“ – dokumentacija o namjenskom utrošku sredstava

Prilaz Gjure Deželića 7

10000 ZAGREB

 

U slučaju potrebe nadopune dokumentacije, datum i vrijeme zadnje nadopune dokumentacije smatrat će se datumom i vremenom pristizanja cjelokupne dokumentacije propisane u točki 9.3. ovog Javnog poziva.

Iznos potpore koji se dodjeljuje odgovara iznosu stvarno utrošenih sredstava za nabavku prihvatljivih troškova iz točke 6. ovog Javnog poziva.

Računi dobavljača mogu sadržavati i druge troškove, ali će se isplata izvršiti samo za prihvatljive troškove iz točke 6. ovog Javnog poziva.

Ukoliko je iznos na računu dobavljača za prihvatljive troškove niži od 4.000,00 HRK po pojedinom vaučeru, izvršit će se isplata iznosa navedena na računu dobavljača, a ne punog iznosa od 4.000,00 HRK.

Ukoliko je iznos na računu dobavljača za prihvatljive troškove viši od 4.000,00 HRK po pojedinom vaučeru, izvršit će se isplata iznosa od 4.000,00 HRK po vaučeru dok razlika između višeg iznosa na računu dobavljača i iznosa od 4.000,00 HRK predstavlja vlastiti trošak korisnika potpore.

 

 1. NADZOR

U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava potpore, HAMAG-BICRO je ovlašten u bilo koje vrijeme izvršiti obilazak korisnika i njegovih poslovnih prostora te izvršiti pregled kupljene opreme i/ili usluga koje su u vezi s dodijeljenom potporom.

Korisnik kod kojeg se prilikom kontrole ili na bilo koji drugi način utvrdi nenamjensko korištenje sredstava Potpore ili bilo koje drugo nepoštivanje obveza iz Programa, ovoga Javnog poziva ili Ugovora o dodjeli potpore biti će obvezan bez odgode vratiti dodijeljena sredstva potpore u cijelosti i to uvećana za pripadajuću zakonsku zateznu kamatu tekuću od dana isplate sredstava potpore.