• hr
  • en
  • de
  • it
  • ru

Poduzetnički impuls 2015. – potpore

PODUZETNIČKI IMPULS 2015.

ODGOVORI NA UPITE VEZANE UZ PROGRAME

Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije

Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti

 

PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV

1. Kada mogu predati prijavu na Javne pozive objavljene na Vašim mrežnim stranicama?

Prijavu možete predati od 30.03.2015. do 13.04.2015. godine isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu navedenu u točki 8. Javnih poziva.

Prijave poslane od 30.03.2015. godine od 00:00h pa do 13.04.2015. godine do 23:59h smatraju se prijavama poslanim u propisanom roku.

2. Što ako prijavu pošaljem prije 30.03.2015. godine ili nakon 13.04.2015. godine?

Takva prijava neće biti uzeta u razmatranje.

3. Vrijedi li princip First come – first serve, odnosno povećava li rano predavanje prijave izglede za dobivanje sredstava?

Ne, sve pristigle prijave koje prođu administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti se ocjenjuju, a bespovratne potpore se dodjeljuju najuspješnijim poduzetnicima prema formiranoj bodovnoj listi.

4. Mogu li istovremeno predati prijavu na više javnih poziva u okviru Prvog programskog područja iz Poduzetničkog impulsa za 2015. godinu?

U okviru Prvog programskog područja može se istovremeno predati više prijava, ali u okviru programa Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije, Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti, Revitalizacija poslovnih prostora i Inozemni sajmovi – Grupa 2 jedno poduzeće može predati samo jednu prijavu i ostvariti samo jednu potporu.

5. Mogu li u okviru Javnih poziva kao dodatnu aktivnost prijaviti trošak nastupa na sajmu i istovremeno u okviru Inozemnih sajmova – Grupa 1 trošak smještaja i putovanja za nastup na sajmu?

Možete, uz prijavu za nastup na sajmu u Hannoveru (CeBIT), Las Vegasu (INTEROP) i predstavljanju u Londonu (Bloomberg), prijavu možete podnijeti i na sve ostale javne pozive.

Ako Vam je potpora dodijeljena u okviru javnih poziva Inozemni sajmovi-Grupa 1 (Hannover, Las Vegas, Bloomberg), to nije prepreka za prijavu troška nastupa na nekom drugom sajmu u sklopu projektnog prijedloga koji prijavljujete na javne pozive Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije i Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti.

6. Mogu li se prijaviti na javni poziv iz Prvog programskog područja i na javni poziv koji će biti objavljen tijekom godine, a dio je Drugog programskog područja?

Možete, prijava na javne pozive iz Drugog programskog područja ne isključuje prijavu na javne pozive iz Prvog programskog područja, ali se neće sufinancirati isti prihvatljivi troškovi.

7. Mogu li u okviru ovih Javnih poziva kao vlastiti dio sufinanciranja (25%/ 50%) pokriti iz programa koji su u okviru Trećeg programskog područja Poduzetničkog impulsa (Subvencioniranje kamata poduzetnicima, jamstva, mikro krediti, subvencija kamata na kredite HBOR-a…)?

Možete u okviru ovih Javnih poziva vlastiti dio sufinanciranja pokriti iz programa koji su u okviru Trećeg programskog područja poduzetničkog impulsa.

8. Trebaju li obrti koji obavljaju samostalnu djelatnost i dohodak utvrđuju temeljem paušalnog dohotka dostavljati popis dugotrajne imovine?

Popis dugotrajne imovine kao i pregled primitaka i izdataka je dio obvezne projektne dokumentacije za sve Podnositelje prijave koji su u sustavu prijave poreza na dohodak koji su dužni voditi evidenciju dugotrajne imovine.

9. Mogu li ponovno podnijeti prijavu u drugom krugu, ako sam odbijen ili odbačen u prvom krugu?

Podnošenje prijave na oba kruga objavljenog javnog poziva nije moguće.

 

PRIHVATLJIVI PODNOSITELJI PRIJAVE

10. Koji su pravni oblici prihvatljivi za prijavu na Javne pozive objavljene na Vašim mrežnim stranicama (jesu li to trgovačka društva, obrti, samostalne djelatnosti, ustanove, udruge, klasteri, zadruge…)?

Javni pozivi za Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije i Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti namijenjeni su onim poduzećima sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine. Pod pojmom poduzeće smatra se svaki subjekt koji vrši ekonomsku aktivnost, neovisno o njegovom pravnom obliku.

11. Je li domaća radinost prihvatljiv Podnositelj prijave na Javne pozive?

Domaća radinost nije prihvatljiv oblik Podnositelja prijave.

12. Mogu li se prijaviti na Javne pozive ako nisam u sustavu PDV-a?

Gospodarski subjekt koji nije u sustavu PDV-a je prihvatljiv podnositelj prijave na sve Javne pozive.

13. Moje poduzeće je registrirano u Republici Hrvatskoj, međutim većinski vlasnik je stranac, jesam li prihvatljiv Podnositelj prijave?

Ako je poduzeće registrirano u Republici Hrvatskoj i ako Podnositelj prijave zadovoljava sve ostale uvjete Javnih poziva, radi se o prihvatljivom Podnositelju prijave, neovisno o tome je li vlasnik (fizička ili pravna osoba) strano poduzeće ili strani državljanin.

14. Mogu li se prijaviti na Javne pozive ako još nisam osnovao poduzeće?

Fizičke osobe koje nisu osnovale poduzeće nisu prihvatljivi Podnositelji prijave.

15. Moje poduzeće bilo je u mirovanju, a ponovno sam ga aktivirao 2015. godine. Jesam li prihvatljiv prijavitelj?

Ako niste ostvarili nikakve prihode/primitke u 2014. godini te niste imali najmanje prosječno jednog zaposlenog djelatnika u 2014. godini, tada ne zadovoljavate uvjete Javnog poziva.

16. Ako proteklih godina imam negativan iznos kapitala i rezervi, ali svake godine po GFI-u ostvarujem dobit u tekućem poslovanju odnosno nemam gubitak, jesam li prihvatljiv Podnositelj prijave?

Ukoliko ste ostvarili dobit u proteklom razdoblju iskazanu u GFI-u za 2014. godinu tada ste prihvatljiv Podnositelj prijave.

17. Vlasnik Podnositelja prijave je ujedno i direktor u drugom poduzeću u kojem nema vlasničkih udjela niti glasačkih prava. Mogu li se oba poduzeća prijaviti na isti Javni poziv?

Možete, oba poduzeća su prihvatljivi Podnositelji prijave.

 

POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH POTPORA

18. Što će se dogoditi u slučaju iskorištenosti raspoloživih sredstava, a moja prijava je prošla sve korake postupka odobravanja potpore?

Po završetku sva četiri koraka postupka odobravanja potpore, bespovratne potpore dodjeljuju se temeljem formirane bodovne liste najuspješnijim Podnositeljima prijave, počevši s onim s najvećim brojem bodova do iskorištenja raspoloživih sredstava. U slučaju da se sredstva u cijelosti dodijele onim prijaviteljima čija je prijava bila bolje plasirana na bodovnoj listi od Vaše, Vaš projektni prijedlog neće biti sufinanciran.

19. U zaprimljenoj obavijesti o odbačaju prijave naveden je samo jedan razlog odbacivanja moje prijave, znači li to da su svi ostali uvjeti zadovoljeni?

Sve zaprimljene prijave prolaze administrativnu provjeru sukladno Obrascu za administrativnu provjeru objavljenom u Javnom pozivu u točki 10.1. Administrativna provjera završava s prvim negativnim odgovorom te postoji mogućnost da nisu svi ostali uvjeti zadovoljeni.

20. U zaprimljenoj obavijesti o odbačaju prijave navedeno je da moja prijava nije uvezana/ stranice moje prijave nisu numerirane/ prijava nije podnesena u dva primjerka, zašto Vam je to bitnije od kvalitete mog projektnog prijedloga?

Navedeno nikako nije važnije od kvalitete samog projektnog prijedloga. Prijava mora biti uvezana i sve stranice prijave moraju biti numerirane kako bismo otklonili svaku mogućnost da prijava koju ste predali ne odgovara onoj koju smo zaprimili.

Sve navedeno je propisano točkom 8. Javnih poziva.

 

BROJ ZAPOSLENIH PODNOSITELJA PRIJAVE

21. Gledaju li se 2013. i 2014. godina u određivanju broja zaposlenih i na koji način – izračunava li se prosjek?

Način određivanja broja zaposlenih definiran je Preporukom Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine. Vodič kroz definiciju MSP-a možete pronaći OVDJE.

Broj zaposlenih utvrđuje se temeljem prosječnog broja zaposlenih temeljem sati rada u 2014. godini.

Broj zaposlenih kod subjekata osnovanih u 2015. godini može se utvrditi temeljem JOPPD Obrasca iz mjeseca koje prethodi prijavi, odnosno uvidom u REGOS koji pribavlja HAMAG-BICRO.

22. Ulaze li u izračun broja zaposlenih i zaposlenici mojih partnerskih i povezanih poduzeća?

Izračun broja zaposlenih vrši se sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine, dakle u zbroj ulaze i podaci partnerskih i povezanih poduzeća.

Referentna godina je 2014., osim kod onih Podnositelja prijave koji prelaze granične vrijednosti broja zaposlenika ili financijskih rezultata. Veličina takvih Podnositelja prijave će se definirati sukladno vrijednostima tijekom dva uzastopna računovodstvena razdoblja.

Vodič kroz definiciju MSP-a možete pronaći OVDJE.

23. Po broju zaposlenih sam mikro poduzetnik, a po iznosu ukupnih prihoda/aktive mali poduzetnik. Kako da odredim svoju veličinu?

Sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC spadate u kategoriju malih poduzetnika.

Vodič kroz definiciju MSP-a možete pronaći OVDJE.

24. Imam jednog zaposlenog djelatnika na pola radnog vremena/djelatnik je sezonski zaposlen u poduzeću, mogu li se prijaviti na Javne pozive?

Ako je Vaše poduzeće osnovano u 2014. ili 2015. godini, tada možete imati prosječno manje od jednog zaposlenog (između 0 i 1 zaposlenog).

Ako je Vaše poduzeće osnovano 2013. godine i ranije te ako ste obveznik prijave poreza na dohodak, uvidom u REGOS mora biti vidljivo da ste u 2014. godini imali prosječno najmanje jednog zaposlenog. Isto tako, ako ste u sustavu poreza na dobit, iz Godišnjeg financijskog izvještaja, u rubrici broj zaposlenih temeljem sati rada, mora biti vidljivo da ste u 2014. godini imali prosječno najmanje jednog zaposlenog.

25. Vlasnik sam obrta te sam u njemu i zaposlen, drugih zaposlenika nemam, jesam li prihvatljiv Podnositelj prijave?

Ako je vlasnik obrta ujedno i zaposlen u samom obrtu, odnosno osiguran je s osnove obavljanja samostalne djelatnosti (utvrđuje se uvidom u REGOS), takav Podnositelj prijave je prihvatljiv.

 

DJELATNOST PODNOSITELJA PRIJAVE

26. Temeljem čega se određuje djelatnost prijavitelja?

Djelatnost prijavitelja utvrđuje se uvidom u izvadak iz nadležnog registra.

27. Mora li moja pretežita djelatnost biti prihvatljiva djelatnost prema Javnom pozivu?

Pretežita djelatnost ne mora biti i prihvatljiva djelatnost prema Javnom pozivu. Međutim, poduzeće mora imati registriranu jednu od prihvatljivih djelatnosti (u nadležnom registru) i projektni prijedlog se mora odnositi na prihvatljivu djelatnost. Oba uvjeta moraju biti zadovoljena.

28. Koliko dugo moram imati registriranu prihvatljivu djelatnost?

Javnim pozivima nije propisano koliko dugo prihvatljiva djelatnost mora biti registrirana.

29. Ako imam registriranu djelatnost pripreme usluživanja hrane i pića, jesam li prihvatljiv prijavitelj na program Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti?

Jeste, neprihvatljiva je samo djelatnost i projektni prijedlog koji se odnosi na pripremu i usluživanje isključivo pića.

30. Obavljam djelatnost putničkih agencija, je li moja djelatnost prihvatljiva?

Vaša djelatnost je prihvatljiva.

31. Jesu li fizičke osobe-privatni iznajmljivači smještaja prihvatljivi prijavitelji?

Obzirom da je djelatnost Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing) prema NKD 2007 razvrstana  u Područje L Poslovanje nekretninama te da navedeno ne spada u prihvatljive djelatnosti niti u jednom od objavljenih Javnih poziva, nažalost niste prihvatljiv prijavitelj.

32. U Prijavnom obrascu navodi se “djelatnost na koju se odnosi projektni prijedlog”. Je li dovoljno napisati primjerice metalna industrija, ili je potrebno točno odrediti prema NKD2007 npr. 27.51?

Dovoljno je napisati opisno, a ako je moguće molimo da točno specificirate prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD2007.

 

UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

33. Smije li nad pojedinačnim vlasnicima Podnositelja prijave, biti otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije?

Nad Podnositeljem prijave, pojedinačnim vlasnicima te partnerskim i povezanim subjektima s Podnositeljem prijave ne smije biti otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije.

34. Ako je poduzeće završilo postupak predstečajne nagodbe i nije više u postupku, je li prihvatljiv Podnositelj prijave?

Takvo poduzeće je prihvatljiv Podnositelj prijave. Iz sudskog registra treba biti vidljivo da je postupak predstečajne nagodbe završen.

35. Moje povezano poduzeće je u blokadi, je li to prepreka za ostvarivanje potpore?

Javnim pozivima nije propisan uvjet da partnersko/ povezano poduzeće s Podnositeljem prijave ne smije biti u blokadi.

36. Moje povezano poduzeće posluje s gubitkom, je li to prepreka za ostvarivanje potpore?

Javnim pozivima nije propisan uvjet da partnersko/povezano poduzeće s Podnositeljem prijave mora poslovati s dobiti/ dohotkom.

37. Prošle godine dodijeljena mi je bespovratna potpora u okviru Poduzetničkog impulsa za 2014. godinu. Projekt još uvijek nije završen, mogu li podnijeti prijavu na Javne pozive ove godine?

Projekt iz 2014. godine mora biti u cijelosti proveden, bespovratna potpora  u cijelosti opravdana i Završni izvještaj o provedbi projekta prihvaćen od strane HAMAG-BICRO-a da bi se mogla podnijeti prijava na Javne pozive u 2015. godini.

38. U Poduzetničkom impulsu 2015. za Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti je navedeno da vrijednost dugotrajne imovine prema nabavnoj vrijednosti u 2014. godini mora biti minimalno jednaka ukupnoj vrijednosti projekta dok je u Javnom pozivu navedeno da ukupni prihvatljivi troškovi projekta mogu biti niži ili jednaki ukupnoj vrijednosti dugotrajne imovine na dan 31.12.2014. godine. Što se gleda?

Prilikom administrativne provjere provjerava se jesu li ukupno prihvatljivi troškovi projekta niži ili jednaki ukupnoj vrijednosti dugotrajne imovine na dan 31.12.2014. godine.

39. Temeljem kojeg podatka iz GFI-a se utvrđuje vrijednost dugotrajne imovine?

Vrijednost dugotrajne imovine iz GFI-a uključuje nematerijalnu imovinu, materijalnu imovinu, dugotrajnu financijsku imovinu, potraživanja i odgođenu poreznu imovinu (AOP oznaka 002).

40. Temeljem kojeg podatka iz popisa dugotrajne imovine obveznika poreza na dohodak se utvrđuje vrijednost dugotrajne imovine?

Temeljem knjigovodstvene vrijednosti stvari ili prava na dan 31.12.2014. godine.

41. Na koji način se zbrajaju de minimis potpore povezanih poduzeća?

Prilikom provjere de minimisa zbrajaju se potpore Podnositelja prijave i njegovih povezanih poduzeća registriranih u Republici Hrvatskoj (ne i partnerskih poduzeća) u punom iznosu.

 

PODUZETNIK POČETNIK – UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

42. Mora li poduzetnik početnik poslovati s dobiti/ dohotkom u 2014. godini?

Iznimno poduzetnici početnici ne moraju poslovati s dobiti/dohotkom u 2014. godini.

43. U okviru Jačanja konkurentnosti uslužnih djelatnosti, uvjet je da ukupni prihvatljivi troškovi projekta moraju biti niži ili jednaki ukupnoj vrijednosti dugotrajne imovine na dan 31.12.2014. godine, osim za poduzetnike početnike i za obrtnike paušaliste. Znači li to da oni mogu imati ukupno prihvatljive troškove veće od ukupne vrijednosti dugotrajne imovine?

Isključivo poduzetnici početnici mogu imati ukupno prihvatljive troškove veće od ukupne vrijednosti dugotrajne imovine. Za obrtnike koji obavljaju samostalnu djelatnost i dohodak utvrđuju temeljem paušalnog dohotka te za profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po osnovi obvezno osigurane najviši iznos potpore koji im se može dodijeliti je 50.000 kn.

44. Koliko dugo poduzetnik početnik mora biti registriran prije prijave na Javne pozive?

Prije prijave na Javne pozive, Podnositelj prijave mora biti registriran najmanje mjesec dana s obzirom da je jedan od uvjeta za podnošenje prijave prosječno barem jedan zaposlen u mjesecu koji prethodi prijavi.

45. Mora li poduzetnik početnik osnovan u 2014. godini također predati Godišnje financijsko izvješće u FINA-u prije predaje prijave na Javni poziv?

Svi Podnositelji prijave, osim onih osnovanih u 2015. godini, trebaju predati Godišnje financijsko izvješće u FINA-u prije predaje prijave na Javni poziv.

Iznimka su također i oni subjekti registrirani u 2014. godini koji su u FINA-u predali Izjavu o neaktivnosti.

46. Mora li poduzetnik početnik imati zaposlene djelatnike i kako se za poduzetnike početnike utvrđuje broj zaposlenih?

Poduzetnik početnik mora imati zaposlene djelatnike.

Za poduzetnike početnike koji su poduzeće registrirali u 2013. i 2014. godini, broj zaposlenih utvrđuje se temeljem prosječnog broja zaposlenih temeljem sati rada u 2014. godini.

Subjekti osnovani u 2014. i 2015. godini  mogu imati prosječno manje od 1 zaposlenog (između 0 i 1 zaposlenih).

Za poduzetnike početnike koji su poduzeće registrirali u 2015. godini, broj zaposlenih utvrđuje se temeljem JOPPD obrasca iz mjeseca koji prethodi prijavi, odnosno uvidom u REGOS koje pribavlja HAMAG-BICRO.

 

UTVRĐIVANJE PARTNERSKIH I POVEZANIH SUBJEKATA S PODNOSITELJEM PRIJAVE

47. Kako ću znati koji su partnerski i povezani subjekti s mojim poduzećem?

Definiciju partnerskih i povezanih poduzeća možete pronaći OVDJE (PRILOG 1).

Vodič kroz definiciju MSP-a koji nudi i niz primjera možete pronaći OVDJE.

48. Vlasnik sam više poduzeća, ali ta poduzeća nemaju vlasničke udjele jedno u drugom? Smatraju li se ona povezanim poduzećima?

Subjekti koja su povezani kroz fizičku osobu ili grupu fizičkih osoba koje zajedno djeluju također se mogu smatrati partnerskim i povezanim subjektima ako se bave svojom djelatnošću ili dijelom svoje djelatnosti na istom mjerodavnom tržištu ili susjednim tržištima. Detaljnije informacije možete pronaći OVDJE (PRILOG 1).

49. Trebaju li se priložiti traženi dokumenti za partnersko ili povezano poduzeće koje je službeno zatvoreno u 2014. godini?

Poduzeće koje je ugašeno ne smatra se partnerskim ili povezanim subjektom.

50. Ako je Podnositelj prijave jedini vlasnik OPG-a, da li se ona smatraju povezanim poduzećima?

Da, sukladno Preporuci EK 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine ukoliko OPG svoju djelatnost ili dio svoje djelatnosti obavlja na mjerodavnom ili susjednom tržištu smatra se partnerskim ili povezanim poduzećem.

 

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

51. Zašto se u administrativnoj provjeri ne provjerava prilaganje potvrde Porezne uprave povezanih subjekata s Podnositeljem prijave?

Navedeni uvjet se provjerava u fazi provjere prihvatljivosti jer se u toj fazi utvrđuje veličina Podnositelja prijave sukladno Preporuci EK 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine.

52. Ako je pojedinačni vlasnik mog poduzeća strano poduzeće, moramo li priložiti Potvrdu o nepostojanju duga tog poduzeća?

Ako je u vlasničkoj strukturi partnersko ili povezano poduzeće pravna osoba registrirana izvan Republike Hrvatske, nije potrebno dokazivati nepostojanje duga u stranoj državi.

53. Ako je jedan od suvlasnika (24% vlasničkog udjela) poduzeća koje se prijavljuje na javni poziv ima u svom vlasništvu poduzeće koje ima dug prema državi, može li se to poduzeće prijaviti na javni poziv?

Javnim pozivima propisano je da partnerski i povezani subjekti ne smiju imati evidentiran dug prema državi. U ovom slučaju, poduzeće koje se planira prijaviti na javni poziv i poduzeće s dugom prema državi ne smatraju se partnerskim poduzećima te nema prepreka za prijavu na Javni poziv.

Vodič kroz definiciju MSP-a možete pronaći OVDJE.

54. Za koja partnerska i povezana poduzeća moram dostaviti financijska izvješća s iskazanim brojem zaposlenih, ukupnim prihodima i ukupnom aktivom?

Za sva partnerska i povezana poduzeća koja su u sustavu prijave poreza na dohodak i za sva partnerska i povezana poduzeća koja su registrirana izvan Republike Hrvatske (potreban prijevod traženih podataka na hrvatski jezik).

55. Kako da znam koje sve potpore koje sam koristio moram navesti u Izjavi o korištenim potporama male vrijednosti?

U Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti potrebno je navesti sve potpore male vrijednosti koje su korištene tijekom 2013., 2014. i 2015. godine. U rješenjima/ odlukama/ ugovorima temeljem kojih je dodijeljena potpora male vrijednosti to mora biti i navedeno.

Ako niste sigurni je li potpora koje ste bili korisnik potpora male vrijednosti, konzultirajte se s tijelom koje vam je potporu dodijelilo.

56. Koji iznos potpore se upisuje u Izjavi o korištenim potporama male vrijednosti, dodijeljeni iznos ili stvarno utrošeni iznos?

U Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti upisuje se dodijeljeni iznos sukladno zaključenom Ugovoru o dodjeli potpore.

57. Ako je obrt zatvoren s 31.12.2014. godine, te prenesen kao gospodarska cjelina u d.o.o. koji posluje od 1997. godine te se taj d.o.o. planira prijaviti na Javni poziv, moram li uz prijavu priložiti i dokumente zatvorenog obrta?

Javnim pozivima nije propisano da se dokumentacija za zatvoreni obrt mora dostaviti, ali se svakako preporuča dostava. Nedostatak dokumentacije koja nije javnim pozivom definirana kao obvezatna dokumentacija, nikako ne može biti razlog za odbacivanje prijave u administrativnoj provjeri.

58. Do 1.1.2014. godine poslovao sam kao obrtnik koji dohodak utvrđuje temeljem paušalnog dohotka, a od tada kao obrtnik koji je obveznik prijave poreza na dohodak. Koju dokumentaciju dostavljam za posljednje dvije godine poslovanja kao dokaz ispunjenja uvjeta?

Za razdoblje kad je obrt utvrđivao dohodak temeljem paušalnog dohotka potrebno je dostaviti Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2013. godini, a za razdoblje otkad je obrt obveznik prijave poreza na dohodak potrebno je dostaviti presliku ovjerene (umjesto ovjere priznaje se i potvrda zaprimanja) Prijave poreza na dohodak za 2014. godinu, pregled primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine za 2014. godinu.

59. Moram li prilagati Godišnje financijsko izvješće prilikom predaje prijave na Javni poziv?

Godišnji financijski izvještaj Podnositelja prijave nije potrebno prilagati, HAMAG-BICRO će financijske podatke potrebne u koraku administrativne provjere i provjere prihvatljivosti pribaviti od FINA-e službenim putem. Vaša obveza je predati Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu u FINA-u prije podnošenja prijave na Javni poziv.

60. Treba li Podnositelj prijave predati GFI javna objava da bi HAMAG-BICRO imao uvid u podatke o poduzeću ili je dovoljno predati GFI statistika?

Godišnji financijski izvještaj Podnositelj prijave podnosi u FINA-u sukladno zakonskoj obvezi. Nije potrebno odobriti javnu objavu GFI-a da bi HAMAG-BICRO imao mogućnost uvida u isti.

61. Koji broj zaposlenih trebam upisati u Prijavni obrazac? Broj zaposlenih u mom poduzeću s kojim se prijavljujem na Javni poziv ili broj zaposlenih u svim poduzećima u mom vlasništvu?

U Prijavni obrazac potrebno je upisati prosječan broj zaposlenih temeljem sati rada u 2014. godini Podnositelja prijave.

62. U kojem formatu moraju biti ponude koje prilažemo uz Prijavni obrazac, moraju li biti u originalu i jesu li prihvatljive ponude s interneta?

Prikupljene ponude ne moraju biti u originalu, mogu biti u preslici ili s interneta, ali moraju sadržavati osnovne elemente kao što su naziv ponuđača, datum, opis ponude i sl.

63. Koliko stare smiju biti ponude uključene u izradu tablice proračuna?

Javnim pozivima nije određeno koliko ponude mogu biti stare. Ukoliko se procjeni da neka ponuda zbog starosti ne udovoljava trenutnim tržišnim uvjetima ili cijenama, bit će potrebno dostaviti ponudu novijeg datuma u fazi provjere proračuna.

64. Moramo li baš za svaku projektnu aktivnost iz Tablice proračuna projektnog prijedloga dostaviti po 3 ponude?

Ako je moguće, da. Međutim, ako za pojedine troškove nije moguće pribaviti 3 ponude (zbog primjerice tehničkih specifikacija opreme koja se nabavlja), moguće je priložiti i manje od 3 ponude uz obavezno obrazloženje zašto nije dostavljen traženi broj ponuda.

65. Mogu li se priložiti grupne ponude na kojima je navedeno više stavaka koje se namjeravaju nabaviti od istog dobavljača ili je potrebno za svaku stavku u Tablici proračuna priložiti posebnu ponudu?

Mogu se priložiti grupne ponude na kojima je navedeno više stavaka za koje se traži sufinanciranje.

66. Ukoliko je ponuda na stranom jeziku, je li potrebno istu prevoditi na hrvatski jezik?

Ponude nije potrebno prevoditi na hrvatski jezik, ali traženi troškovi moraju biti jasno naznačeni u ponudama, te se moraju nedvojbeno vezati uz stavke u Tablici proračuna.

67. Da li se cijene iskazane u stranoj valuti na ponudama preračunavaju u kune?

Da, prema srednjem tečaju HNB-a na datum ponude.

68. Trebaju li na ponudi cijene biti iskazane s PDV-om ili bez PDV-a?

Cijene na ponudama trebaju biti iskazane s PDV-om. U slučajevima kada ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, na ponudi isto mora biti vidljivo.

69. Moram li za trošak plaće dostaviti platne liste?

Da, u fazi provjere proračuna bit će obvezno dostaviti platne liste za svakog člana tima za kojeg se traži sufinanciranje plaća. Bit će potrebno dostaviti životopise (obrazac Europass) i platne liste za prethodnih 6 mjeseci onih djelatnika za čije plaće se traži sufinanciranje u okviru projektnog prijedloga.

70. U Javnom pozivu piše da zaprimljena prijava mora biti uvezana te da stranice moraju biti numerirane. Znači li to da je potrebno, nakon što se složi sva obavezna dokumentacija, numerirati same stranice projektnog prijedloga? Treba li uštampati broj stranice (printanjem) ili se može ispisati rukom?

Tako je, nakon što priložite svu obaveznu dokumentaciju redom kako je navedeno u točki 9. Javnih poziva, sve stranice potrebno je numerirati. Brojevi stranica mogu se uštampati ili ispisati rukom, i jedno i drugo je prihvatljivo.

71. Moram li prilagati ikakvu drugu dokumentaciju osim obvezne projektne dokumentacije navedene u točki 9. Javnih poziva?

Ne, potrebno je priložiti samo dokumentaciju navedenu u točki 9. Javnih poziva. Svu ostalu dokumentaciju potrebnu radi dokazivanja zadovoljenja uvjeta javnih poziva, HAMAG-BICRO pribavlja službenim putem od nadležnih institucija.

72. U točki 9. Javnih poziva navedeno je da se moraju dostaviti Godišnja financijska izvješća i drugi pravovaljani dokumenti svih partnerskih i povezanih subjekata s Podnositeljem prijave registriranih izvan RH. Koji su to pravovaljani dokumenti?

Pravovaljani dokumenti su svi službeni dokumenti jednakovrijedni Godišnjim financijskim izvješćima (službeni dokumenti izdani od institucija izvan Republike Hrvatske) iz kojih su razvidni podaci o broju zaposlenih, ukupnim prihodima i ukupnoj aktivi za 2013. i 2014. godinu.

 

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA – SKUPNA IZJAVA

73. Od 1.1.2015. godine promijenila nam se vlasnička struktura, što upisujemo u Skupnu izjavu, stanje s  31.12.2014. godine ili stanje s 1.1.2015. godine?

U Skupnu izjavu upisuju se isključivo važeći podaci u trenutku podnošenja prijave na Javni poziv.

74. Tko potpisuje Skupnu izjavu?

Skupnu izjavu potpisuje vlasnik Podnositelja prijave ili osoba/e ovlaštena/e za zastupanje ako gospodarski subjekt ima navedenu osobu/e.

75. Imamo puno malih dioničara koji ukupno imaju manje od 5% vlasništva, možemo ili u Skupnoj izjavi navesti zbirno?

Ako subjekt ima puno malih dioničara koji ukupno imaju manje od 5% vlasničkih udjela, iznimno navedene dioničare možete u Skupnoj izjavi navesti zbirno.

76. U Skupnoj izjavi izjavljuje se da “pojedinačni vlasnici te partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave imaju u cijelosti opravdane potpore i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti”. Što to znači?

Navedeno znači da nitko od pojedinačnih vlasnika te partnerskih i povezanih subjekata s Podnositeljem prijave ne smije imati neopravdane i nenamjenski iskorištene bespovratne potpore, ako ih je koristio.

77. Moram li Skupnu izjavu ovjeriti kod javnog bilježnika?

Skupnu izjavu nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika.

78. Ukoliko je moje poduzeće u partnerskom odnosu s drugim poduzećem, a ne mogu doći do dokumentacije tog partnerskog poduzeća potrebne za prijavu na Javni poziv, mogu li se svejedno javiti na natječaj?

Sukladno točki 9. Javnog poziva, prijava Podnositelja mora sadržavati svu navedenu obaveznu dokumentaciju bez izuzetaka.

79. Tko se smatra Podnositeljem prijave na javni poziv – tvrtka prijavitelj, vlasnik tvrtke prijavitelja, uprava tvrtke prijavitelja ili sve navedeno?

Podnositelj prijave je poduzeće, dakle mikro i mali poduzetnik sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine koji je u konačnici i korisnik potpore.

80. Ako je vlasnik Podnositelja prijave ujedno i direktor nekog drugog poduzeća, je li dužan to navesti u Skupnoj izjavi?

U Skupnoj izjavi unose se podaci vlasnika Podnositelja prijave te partnerskih i povezanih poduzeća s Podnositeljem prijave, njihovi vlasnički udjeli i glasačka prava u drugim poduzećima. Ako vlasnik Podnositelja prijave kao direktor nekog drugog poduzeća u tom poduzeću nema vlasničkih udjela ni glasačkih prava, tada isto ne treba navoditi u Skupnoj izjavi.

 

DODATNI BODOVI

81. U Javnom pozivu navedeno je da se dodatni bodovi dodjeljuju subjektima malog gospodarstva u većinskom privatnom vlasništvu žene poduzetnice najmanje godinu dana do dana objave Javnog poziva. Ja sam poduzetnica početnica i moje poduzeće je registrirano manje od godinu dana, mogu li ostvariti dodatne bodove?

Možete, onim poslovnim subjektima koji su registrirani manje od godinu dana i u kojima nije bilo promjena u vlasničkoj strukturi od dana osnivanja (a koje se odnose na više od 50% vlasništvo žene) također će biti dodijeljeni dodatni bodovi u ovoj kategoriji.

82. Moje poduzeće je više od 50% u vlasništvu žene, koju dokumentaciju bih trebala dostaviti da to dokažem?

Nije potrebno dostavljati ikakvu dokumentaciju, samo ispravno popunjenu Skupnu izjavu, a  HAMAG-BICRO će sve potrebne informacije saznati iz izvatka iz nadležnog registra koji pribavlja službenim putem.

83. Jesam li poduzetnik početnik ako sam prije manje od 2 godine preuzeo tvrtku koja posluje dulje od dvije godine?

Poduzetnik početnik definiran je u točki 5. Javnih poziva kao onaj gospodarski subjekt koji je do datuma podnošenja prijave registriran najviše do 2 godine i nalazi se u vlasništvu fizičke ili pravne osobe koja do trenutka podnošenja prijave nije bila većinski vlasnik subjekta koji se prijavljuje i drugih pravnih subjekata kumulativno dulje od 2 godine. Dakle, poduzetnikom početnikom smatra se onaj gospodarski subjekt gdje su ispunjena oba uvjeta neovisno o državi u kojoj je poduzeće registrirano.

 

PROJEKTNI PRIJEDLOG

84. Prošle godine podnijeli smo prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava, ali nam potpora nije dodijeljena zbog iskorištenja sredstava. Možemo li se ove godine prijaviti s istim projektnim prijedlogom ili moramo osmisliti potpuno novi projekt?

Sadržaj projektnog prijedloga može biti isti kao i prošle godine, međutim sva dokumentacija mora biti u cijelosti ponovno dostavljena onako kako je propisano u Javnom pozivu.

85. U Prijavnom obrascu stoji napomena da su podaci koji se daju u tablici vezano uz povećanja broja i strukture zaposlenika, te povećanje prihoda, izvoza i dobiti – smatraju ugovornom obvezom. Znači li to da ćemo morati vratiti dodijeljena sredstva ukoliko ne ostvarimo očekivane učinke?

Očekivani učinci navedeni u projektnom prijedlogu smatraju se ugovornom obvezom iz razloga što imaju utjecaj  na ocjenu projektnog prijedloga. Ako dođe do objektivnih razloga neispunjenja navedenih očekivanih učinaka, tražit će se pisano očitovanje o neispunjenim ugovornim obvezama.

86. Mora li tvrtka zaposliti nove djelatnike da bi joj bila odobrena potpora?

Javnim pozivima nije propisano da je jedan od uvjeta za odobravanje bespovratne potpore zapošljavanje djelatnika, ali jedan od ciljeva Javnih poziva je otvaranje novih i zadržavanje postojećih radnih mjesta.

87. Je li potrebno priložiti obvezujuće pismo poslovne banke ili obično pismo namjere banke da će, ako bude potrebno, financijski pratiti projektni prijedlog?

Obje vrste pisma namjere su prihvatljive.

88. Na koji način se dokazuje da je Podnositelj prijave u mogućnosti sufinancirati projektni prijedlog u iznosu od minimalno 25% ili 50% prihvatljivih troškova iskazanih u Tablici proračuna projektnog prijedloga?

Javnim pozivima nije propisana dokumentacija koju Podnositelj prijave dostavlja kako bi dokazao mogućnost sufinanciranja projekta. Podnositelj prijave izvore za vlastito sufinanciranje projekta obrazlaže u projektnom prijedlogu te mu je ostavljeno na izbor da dostavi dokumentaciju za koju smatra da je potrebna.

89. Može li Podnositelj prijave financirati vlastito učešće u projektu putem financijskog leasinga?

Vlastito učešće u projektu putem financijskog leasinga je prihvatljivo.

90. U projektnom prijedlogu moramo objasniti financijski kapacitet poduzeća u koji spadaju aktualni financijski pokazatelji – likvidnost, zaduženost, profitabilnost i ostalo. Prikazujemo li pokazatelje za 2014. godinu, budući da je u ovom trenutku to zadnje financijsko razdoblje,  ili moramo izračunavati pokazatelje za siječanj i veljaču 2015. godine?

Traženi financijski pokazatelji navode se za zadnje financijsko razdoblje, dakle za 2014. godinu.

91. Ulazi li u maksimalan broj od 10 stranica projektnog prijedloga i tablica proračuna projektnog prijedloga?

Tablica proračuna projektnog prijedloga ne ulazi u maksimalan broj od 10 stranica projektnog prijedloga.

 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

92. Dobio sam potporu od HZZ-a, mogu li za istu namjenu tražiti bespovratna sredstva HAMAG-BICRO-a?

Neće se prihvaćati projektni prijedlozi Podnositelja prijave koji su za istu namjenu i za iste aktivnosti dobili bespovratna sredstva iz drugih programa u okviru nacionalnog proračuna i drugih javnih izvora, javnih fondova Europske unije i izvan Europske unije.

93. Jesu li prihvatljivi troškovi registracije Podnositelja prijave?

Sukladno Javnim pozivima troškovi registracije nisu prihvatljivi troškovi.

94. Moraju li bespovratna sredstva biti utrošena sukladno odobrenoj tablici proračuna prema zadanom omjeru osnovnih i dodatnih aktivnosti (70:30)?

Sva sredstva moraju biti utrošena sukladno odobrenoj tablici proračuna.

95. Mogu li prijaviti projekt za aktivnost zaštite intelektualnog vlasništva?

Projekti temeljeni isključivo na dodatnim projektnim aktivnostima nisu prihvatljivi, a aktivnost upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva spada u dodatnu projektnu aktivnost.

96. Je li prihvatljiv trošak čuvanja djece u školi (produženi boravak) i dječjem vrtiću?

Prihvatljiv je trošak produženog boravka u školi i dječjem vrtiću za Podnositelja prijave u većinskom vlasništvu žene (djeca vlasnika Podnositelja prijave) u vremenu trajanja projekta. Za sufinanciranje troška produženog boravka potrebno je dostaviti ponudu/ uplatnicu koja se odnosi isključivo na troškove produženog boravka.

97. Jesu li prihvatljivi troškovi stručnog osposobljavanja djelatnika za jedan semestar na smjeru „Optometrija“ u Veleučilištu Velika Gorica?

Takva vrsta troška je neprihvatljiva prema Javnim pozivima.

98. Mogu li prijaviti projekt za aktivnost zaštite intelektualnog vlasništva?

Projekti temeljeni isključivo na dodatnim projektnim aktivnostima nisu prihvatljivi, a aktivnost upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva spada u dodatnu projektnu aktivnost

99. Jesu li prihvatljivi troškovi stručne izobrazbe vezane uz nabavu opreme za koju se traži sufinanciranje?

Troškovi takve izobrazbe su prihvatljivi.

100. U okviru Jačanja konkurentnosti prerađivačke industrije kao dodatna projektna aktivnost navedeno je stručno osposobljavanje i obrazovanje. S obzirom da trošak plaće nije prihvatljiv, koji su to troškovi koji su prihvatljivi?

Prihvatljivi troškovi su troškovi vezani uz stručno osposobljavanje, strukovnu izobrazbu, stjecanje novih znanja (know-how) i poduzetničko obrazovanje kao npr. troškovi edukacije upravljanja strojem, izobrazba za stjecanje novih poslovnih vještina i sl.

101. Jesu li prihvatljivi troškovi uvođenja sustava grijanja i hlađenja?

Troškovi uvođenja sustava grijanja i hlađenja nisu prihvatljivi troškovi prema Javnim pozivima.

102. Mora li Podnositelj prijave biti vlasnik poslovnog prostora u kojem obavlja svoju djelatnost?

Podnositelj prijave ne mora biti vlasnik poslovnog prostora u kojem obavlja svoju djelatnost, osim u slučaju kada se troškovi projektnog prijedloga odnose na prilagodbu poslovnog prostora za rad osoba s invaliditetom ili troškove nabave opreme za mikro elektrane.

103. Je li trošak nabavke vozila za gospodarske svrhe (vozilo teretnog programa kao npr. kamion i traktor) prihvatljiv trošak?

Nabavka ili najam vozila nije prihvatljiv trošak.

104. Poduzeće koje se bavi iznajmljivanjem opreme za rekreaciju i sport planira nabaviti romobile na električni pogon. Je li to prihvatljiv trošak?

Prema Javnim pozivima nabavka romobila nije prihvatljiv trošak.

105. Je li trošak nabavke broda prihvatljiv trošak?

Nabavka vozila i ostalih prijevoznih sredstava nije prihvatljiv trošak. Prihvatljiva su ona “vozila” koja su dio proizvodnog procesa i koja imaju funkciju radnog stroja (poput viličara). Sva ostala prijevozna sredstva, pa tako i ona koja služe u svrhu transporta, nisu prihvatljiv trošak.

106. Je li trošak nabave viličara prihvatljiv trošak?

Trošak nabave viličara je prihvatljiv trošak.

107. Predmet mog ulaganja je nabavka stroja. Je li trošak transporta stroja prihvatljiv trošak?

Trošak transporta stroja je prihvatljiv trošak.

108. Jesu li troškovi oglašavanja (Facebook, Google ads, novinski oglasi i sl.) prihvatljivi troškovi pod projektnom aktivnošću  marketinških troškova?

Navedeni troškovi su prihvatljivi, kao i ostali troškovi oglašavanja.

109. Jesu li troškovi izrade web shopa osnovne ili dodatne projektne aktivnosti?

Troškovi izrade web shopa smatraju se dodatnim projektnim aktivnostima.

110. Jesu li troškovi registracije i kupnje domene prihvatljive aktivnosti?

Troškovi registracije i kupnje domene su prihvatljive dodatne projekte aktivnosti.

111. Je li trošak nabave sirovine za proizvodnju prihvatljiv?

Trošak nabave sirovina ili repromaterijala nije prihvatljiv trošak.

112. Na što se odnosi osnovna projektna aktivnost „transfer tehnologije“ koja je navedena u Javnom pozivu za Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije kao jedna od prihvatljivih aktivnosti?

Transfer tehnologije je proces koji se odvija između znanstvenih institucija i gospodarstva, kao i između gospodarskih subjekata na domaćem ili stranom tržištu. Tehnologija podrazumijeva proizvod, proces ili uslugu koji je zaštićen kao intelektualno vlasništvo te ima potencijal za komercijalizaciju.

113. Može li trošak konzultantskih usluga oko izrade projektne dokumentacije ući u prihvatljive troškove projektnog prijedloga?

Trošak konzultantskih usluga oko izrade projektne dokumentacije nije prihvatljiv trošak.

114. Možemo li opremu kupiti od poduzeća iz zemalja nečlanica EU?

Dobavljač roba/usluga može biti iz bilo koje zemlje svijeta.

115. Mora li porijeklo roba/usluga biti iz zemalja članica EU?

Porijeklo roba/usluga nije ograničeno na zemlje članica EU i može biti iz bilo koje zemlje svijeta.

116. Može li poduzeće, ukoliko ostvari bespovratnu potporu, nabavljenu opremu koristiti u uredu koje nije sjedište Društva upisano u sudski registar?

Svu nabavljenu opremu sufinanciranu ovim Javnim pozivima, Korisnik potpore dužan je zadržati najmanje tri godine u svom vlasništvu te je mora voditi kao imovinu koja se amortizira. Nije nužno da se oprema nalazi na području sjedišta Društva, međutim mora biti u vlasništvu društva.

117. Mogu li s realizacijom troškova započeti prije dobivanja obavijesti o eventualnoj dodjeli bespovratne potpore?

S projektnim aktivnostima koje su navedene u Tablici proračuna projektnog prijedloga, odnosno s realizacijom navedenih troškova, možete započeti već nakon predaje prijave na Javni poziv. Navedeni troškovi, iako su realizirani prije donošenja odluke o dodjeli potpore, bit će prihvatljivi ukoliko Vaša prijava prođe sve korake odobravanja potpore.

118. Jesu li prihvatljivi troškovi koji su nastali u 2014. godini?

Svi troškovi nastali prije predaje prijave na Javni poziv nisu prihvatljivi troškovi.

119. U okviru marketinških aktivnosti, je li prihvatljivo oglašavanje same tvrtke ili se prihvatljivim smatra i reklamiranje proizvoda koji su isključivo rezultat provođenja projektnog prijedloga kojim smo se prijavili na Javni poziv?

Marketinške aktivnosti kao projektna aktivnost Javnih poziva obuhvaćaju obje vrste oglašavanja.

120. Je li moguće opremu koju ćemo nabaviti u sklopu Javnog poziva smjestiti i koristiti izvan vlastitih poslovnih prostora, primjerice u prostorima dobavljača, partnerskih ili povezanih osoba itd.?

Sva oprema i alat nabavljen dodijeljenom bespovratnom potporom treba se koristiti u poslovnom prostoru korisnika potpore.

121. Je li prihvatljiv trošak ako mi ponudu i račun izdaje osoba koja ima status slobodnog umjetnika?

Ako navedena osoba može izdati račun, tada je taj trošak prihvatljiv.

122. Je li prihvatljivo plaćanje stranim dobavljačima preko PayPall računa?

Prihvatljivo je plaćanje ukoliko se vrši preko poslovnog računa Podnositelja prijave.

 

TROŠAK OSOBLJA

123. U okviru kojeg javnog poziva je prihvatljiv trošak plaća zaposlenika?

Trošak osoblja prihvatljiv je u okviru Jačanja konkurentnosti uslužnih djelatnosti, ali isključivo za trošak razvojnog istraživanja za stvaranje novog proizvoda, poslovnog modela, usluge i/ili procesa.

124. Trebamo li u Tablicu proračuna projektnog prijedloga upisati bruto ili neto plaću?

Trošak osoblja računa se temeljem bruto II plaće.

125. Može li se u trošak osoblja uračunati i plaća novozaposlene osobe?

Može, u okviru onog programa na kojem je prihvatljiv trošak osoblja. Kao osnovica za izračun troška u ovom slučaju koristi se prosječna mjesečna bruto II plaća u djelatnosti prema Državnom zavodu za statistiku.

126. Je li prihvatljiv trošak plaća vanjskih stručnjaka za transfer tehnologije u okviru Jačanja konkurentnosti prerađivačke industrije?

Trošak plaća nije prihvatljiv trošak u okviru Jačanja konkurentnosti prerađivačke industrije, ali usluge vanjskog stručnjaka za ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija jesu, uz dostavu tri ponude za takvu uslugu.

 

TABLICA PRORAČUNA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

127. Upisuju li se u Tablicu proračuna projektnog prijedloga cijene s uračunatim PDV-om ili cijene  bez PDV-a?

S obzirom na to da trošak PDV-a nije prihvatljiv trošak, u Tablicu proračuna projektnog prijedloga upisuju se cijene bez PDV-a.

128. Moram li nužno u Tablicu proračuna projektnog prijedloga navesti prosječnu cijenu izračunatu na osnovu priloženih ponuda?

Ne morate, možete navesti i najjeftiniju cijenu sukladno priloženim ponudama (ako ste se već odlučili za dobavljača s kojim želite poslovati). Ako navodite najskuplju cijenu sukladno priloženim ponudama, potrebno je navesti obrazloženje zašto ste se odlučili za tog dobavljača.

 

NAMJENSKI UTROŠAK DODIJELJENIH SREDSTAVA

129. Jesam li nakon odobrenja bespovratne potpore obvezan primijeniti postupak javne nabave?

Niste. Sukladno odobrenoj tablici proračuna i obrazloženju uz nju možete odabrati dobavljača s kojim ćete poslovati bez provođenja postupka javne nabave.

130. Jesam li prilikom realizacije projekta obvezatan kupiti robu/ uslugu od dobavljača čije sam ponude priložio u prijavi?

Niste, možete poslovati s kojim god dobavljačem želite (ponude i računi za robe/usluge od dobavljača/proizvođača s kojima ste povezani vlasničkim ili upravljačkim odnosima posebno će se provjeravati), ali iznos koji Vam je dodijeljen za pojedinu projektnu aktivnost naknadno nije moguće povećavati.

131. Moram li realizirati baš svaku projektnu aktivnost koju sam naveo u Tablici proračuna projektnog prijedloga ili je dovoljno da Vam dostavim dokaze o namjenskom utrošku sredstava koji će pokriti visinu potpore koju ste mi dodijelili?

Sve projektne aktivnosti ugovorene u Tablici proračuna projektnog prijedloga trebaju biti provedene. Ako od neke od projektnih aktivnosti tijekom provedbe projekta odustanete, iznos potpore bit će proporcionalno umanjen uzimajući u obzir ugovoreni intenzitet potpore, odnosno postotak od ukupno prihvatljivih troškova projektnog prijedloga.

132. Smijem li opremu koja sam nabavio u sklopu svojeg projektnog prijedloga dati u najam?

Oprema koja je sufinancirana bespovratnom potporom ne smije se davati u najam, osim u slučaju kada je djelatnost Podnositelja prijave takva da ona podrazumijeva najam, što mora biti jasno navedeno i u projektnom prijedlogu.

133. Smatra li se početkom trajanja projekta datum Ugovora o dodjeli bespovratne potpore ili datum prve kupnje opreme?

Trajanje projekta ne može biti dulje od 12 mjeseci od dana zaključenja Ugovora o dodjeli bespovratne potpore.