• hr
  • en
  • de
  • it
  • ru

Jamstva

1. Na koji način jamstvo HAMAG-BICRO-a koristi poduzetnicima?

HAMAG–BICRO omogućava poduzetnicima koji imaju kvalitetne poslovne ideje, a koji ne ispunjavaju uvjete poslovnih banaka u pogledu vrijednosti instrumenata osiguranja povrata kredita da dobiju kredit. Instrumenti osiguranja povrata kredita su hipoteka na nekretnine, zalog pokretnina, depozit, jamci itd.

 

2. Za kakve poduzetničke kredite jamči HAMAG-BICRO?

HAMAG–BICRO jamči za namjenske kredite s time da dio kredita može biti isplaćen za obrtna sredstva, odnosno kratkotrajnu imovinu.

 

3. Odobrava li HAMAG-BICRO  zahtjeve za jamstvo ukoliko poduzetnik posluje s gubitkom?

HAMAG–BICRO, u pravilu, odobrava jamstvo poduzetnicima koji posluju pozitivno. Iznimno se može odobriti jamstvo za poduzetnike koji posluju s gubitkom, ukoliko postoji opravdan razlog gubitka.

 

4. Može li i poduzetnik koji nema nikakvih instrumenata osiguranja  dobiti jamstvo?

HAMAG–BICRO jamči kreditoru do određenog postotka glavnice kredita: 50% za poduzetnike koji posluju duže od dvije godine te za poljoprivredu, a do 80% za početnike. Poduzetnik dogovara s kreditorom koje instrumente osiguranja još treba ponuditi osim jamstva HAMAG–BICRO-a. U nekim slučajevima će se banka zadovoljiti i zalogom na imovinu koja se kupuje kreditom, a nekad će tražiti još i dodatna osiguranja.

 

5. Kakva je korist od jamstva HAMAG-BICRO-a ako moram banci dati i svoju imovinu?

HAMAG–BICRO svojim jamstvom pokriva znatan dio rizika. Bez tog jamstva poduzetnik bi morao ponuditi kreditoru znatno više instrumenata osiguranja povrata kredita. Princip podjele rizika je uvijek prisutan, a rizik je jedna od osnovnih značajki poduzetništva.

 

6. Mora li poduzetnik  HAMAG-BICRO-u dati neko osiguranje da bi dobio jamstvo?

Poduzetnik daje HAMAG–BICRO-u samo zadužnicu. Ukoliko poduzetnik, osim jamstva HAMAG–BICRO-a, daje kreditoru još neki instrument osiguranja, HAMAG–BICRO se može upisati na te instrumente osiguranja kao upisnik drugog reda.

 

7. Koja je procedura podnošenja zahtjeva za jamstvo ?

Poduzetnik podnosi banci (kreditoru) zahtjev za odobrenje kredita, te u slučaju da nema dostatne instrumente osiguranja povrata kredita, u zahtjevu navodi da želi koristiti jamstvo HAMAG–BICRO-a kao dodatni instrument osiguranja povrata kredita. Banka (kreditor) vrši obradu zahtjeva za kredit, te u slučaju donošenja odluke o odobrenju kredita, dostavlja zahtjev za jamstvo (uz potrebnu dokumentaciju) u HAMAG–BICRO.

 

8. Gdje mogu dobiti obrazac zahtjeva za jamstvo?

Obrazac zahtjeva možete naći na web stranici HAMAG–BICRO-a.

 

9. Surađuje li HAMAG-BICRO sa svim bankama u Hrvatskoj?

HAMAG–BICRO može dati jamstvo svim bankama koje to zatraže. Popis banaka s kojima je potpisan Sporazum o suradnji objavljen je na web stranici HAMAG–BICRO-a. S nekim bankama se još vode pregovori i očekujemo da će broj banaka na popisu i dalje rasti.

 

10. Može li poduzetnik najprije dobiti jamstvo HAMAG-BICRO-a, a onda to jamstvo dati banci kako bi dobio kredit?

Takva mogućnost postoji samo za poduzetnike početnike ( gospodarske subjekte koji posluju kraće od dvije godine ). Takvo „predjamstvo“ se naziva pismo namjere. U slučaju da poduzetnik u roku od 6 mjeseci od dobivanja pisma namjere nađe kreditora koji će mu odobriti kredit, pismo namjere se pretvara u jamstvo bez ponovne obrade zahtjeva.

 

11. Daje li HAMAG-BICRO jamstva za leasing?

Da i to isključivo za financijski leasing.

 

12. Može li HAMAG-BICRO dati jamstvo za kredit koji mi odobrava kreditor iz inozemstva?

Ne. Jamstvo se može dati samo za kredit koji odobrava kreditor registriran u Republici Hrvatskoj.

 

13. Može li HAMAG-BICRO poduzetniku odbiti zahtjev za jamstvo?

Može ako ocijeni da su šanse za uspjeh projekta slabe ili ako poduzetnik ne ispunjava formalne uvjete HAMAG–BICRO-ovih jamstvenih programa.

 

14. Koji dokumenti su potrebni HAMAG-BICRO-u da ocijeni poduzetnički projekt?

To su uobičajeni dokumenti koje analizira i banka prilikom donošenja odluke o odobrenju kredita. Detaljan popis dokumenata naveden je na web stranici HAMAG–BICRO-a. Izuzetno je bitno da zahtjev za jamstvo sadrži sve navedene dokumente kako bi bio obrađen što prije.

 

15. Ako poduzetnik dostavi nepotpunu dokumentaciju, da li će njegov zahtjev za jamstvo biti odbijen?

Zahtjev neće zbog toga biti odbijen, već postoji mogućnost nadopune dokumentacije.

 

16. Može li mi HAMAG-BICRO pomoći u izradi poslovnog plana/ investicijskog projekta?

U HAMAG–BICRO-u se ne izrađuju poslovni planovi. Poduzetnički centri, razvojne agencije i konzultanti za malo gospodarstvo izrađuju poslovne planove i investicijske projekte te pružaju usluge poslovnog savjetovanja.

 

17. Koji je najviši iznos jamstva koji HAMAG-BICRO može odobriti?

To ovisi o ciljnoj grupi kojoj poduzetnik pripada. Za poduzetnike koji uspješno rade više od 24 mjeseca to je 18.000.000 kuna za ulaganje u turizam i prerađivačku industriju, a 7.500.000 kuna za ostale djelatnosti; za poduzetnike početnike to je 10.000.000 kuna za ulaganje u turizam i prerađivačku industriju, a 3.000.000 kuna za ostale djelatnosti

 

18. Mogu li dobiti jamstvo za novi kredit kojim bi supstituirao stari nepovoljniji kredit?

Takvo refinanciranje je moguće za poduzetnike koji posluju duže od dvije godine pod uvjetom da je novi kredit odobren uz povoljnije uvjete od postojećih.

 

19. Može li HAMAG-BICRO  izdati jamstva građevinarima za kvalitetu izvedenih radova?

HAMAG–BICRO izdaje takva činidbena jamstva, kao i činidbena jamstva za ozbiljnost ponude, povrat avansa i dobro izvršenje ugovorenog posla.

 

20. Koliko traje obrada predmeta?

Ako kreditor dostavi kompletnu dokumentaciju, obrada traje 1 do 2 tjedna.