• hr
 • en
 • de
 • it
 • ru

Produžen rok prijave: „Investors meet innovations“ Bloomberg, London

300x250_4

Zbog velikog interesa poduzetnika, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) produžila je rok za prijavu sudjelovanja poduzetnika na predstavljanju pred inozemnim investitorima ‘Investors meet innovations‘ Bloomberg, London, Velika Britanija do 10. travnja 2015. godine.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Ministarstvo poduzetništva i obrta

 

KLASA: 311-01/15-01/30
URBROJ: 516-04-01/1-15-17 
Zagreb, 16.03.2015.

 

O B J A V LJ U J E
JAVNI POZIV

 

iz programa
„PODUZETNIČKI IMPULS“
Program poticanja poduzetništva i obrta za 2015. godinu

 

PRVO PROGRAMSKO PODRUČJE
Inozemni sajmovi

sufinanciranje troškova na predstavljanju hrvatskih kompanija ulagačima „Investors meet innovations“ Bloomberg

 

Datum objave: 16. ožujak 2015. godine

 

1.  PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za sudjelovanje na predstavljanju pred inozemnim ulagačima, Investors meet innovations“ Bloomberg, London, Velika Britanija.

Poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva i Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) (www.minpo.hr, www.hamagbicro.hr), a prijave se zaprimaju isključivo od 16. ožujka 2015. do 10. travnja 2015. godine.


2.
CILJEVI I PRIORITETI JAVNOG POZIVA

Prioritet ovog Javnog poziva je putem ciljane potpore za sufinanciranje troškova sudjelovanja na predstavljanju hrvatskih kompanija ulagačima jačati konkurentnost, odnosno učvrstiti pozicije mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata na inozemnim tržištima.

Ciljevi ovog Javnog poziva su:

 • Omogućiti predstavnicima deset korisnika ove bespovratne potpore predstavljanje pred vodećim tehnološkim tvrtkama i akceleratorima.
 • Povećanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata
 • Jačanje pozicije mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogućavanje širenja poslovanja

 Predstavljanje pred investitorima i posjet tvrtkama u Londonu će se održati 20., 21. i 22. svibnja 2015.

 

UPUTE ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

 

5. UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Mikro, mala i srednja poduzeća:

 • koji su sukladno Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD2007 registrirani za obavljanje djelatnosti iz Područja C (Prerađivačka industrija) i to Odjeljak 26 (Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda), Odjeljak 27 (Proizvodnja električne opreme), Odjeljak 28 (Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.), Skupina 29.31 (Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila)i za obavljanje djelatnosti iz Područja J (Informacije i komunikacije) i to Odjeljak 61 (Telekomunikacije) i Odjeljak 62 (Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima),
 • koji su u skladu s Odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore),
 • koji imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • koji zajedno sa svojim partnerskim i povezanim subjektima imaju prosječno barem jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini,
 • koji nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
 • koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,
 • koji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili (izuzetak su bespovratne potpore dodijeljene za provedbu projekata čiji ugovoreni rok za završetak još nije istekao),
 • nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije.

 

3. IZNOS SREDSTAVA

Davatelj potpore je Ministarstvo poduzetništva i obrta.

U proračunu Ministarstva na proračunskoj aktivnosti A817060 planirano je ukupno 300.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Javnog poziva.

 

4. KORISNICI KOJIMA JE JAVNI POZIV NAMIJENJEN

Ovaj Javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine.

 

TABELARNI PRIKAZ UVJETA I DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE ISPUNJENJE UVJETA

Dokumentaciju koju nije potrebno podnositi u prijavi, HAMAG-BICRO službenim putem pribavlja od nadležnih institucija.

R.br.

UVJETI

DOKUMENTACIJA KOJOM SE DOKAZUJE ISPUNJENJE UVJETA ZA PODNOSITELJE PRIJAVA KOJI SU U SUSTAVU PRIJAVE POREZA NA DOBIT

DOKUMENTACIJA KOJOM SE DOKAZUJE ISPUNJENJE UVJETA ZA PODNOSITELJE PRIJAVA KOJI SU U SUSTAVU PRIJAVE POREZA NA DOHODAK

1

Pravni oblik Podnositelja prijave

Izvadak iz nadležnog registra koje pribavlja HAMAG-BICRO

2

Veličina gospodarskog subjekta (broj zaposlenih i ukupni prihodi/  ukupna aktiva)

– Skupna izjava;

– Uvid u REGOS (pribavlja HAMAG-BICRO)

– Skupna izjava

– Uvid u REGOS (pribavlja HAMAG-BICRO)

3

Djelatnost Podnositelja prijave odgovara Javnom pozivu

Izvadak iz nadležnog registra koje pribavlja HAMAG-BICRO

4

Sjedište na području RH

Izvadak iz nadležnog registra koje pribavlja HAMAG-BICRO

5

Podnositelj prijave nema evidentiran dug  po osnovi javnih davanja

Potvrde nadležne Porezne uprave

6

Podnositelj prijave ima podmirene obveze prema zaposlenicima

Skupna izjava LONDON/2015

7

Podnositelj prijave je u skladu s Odredbama o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore)

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti.

Uvid u registre HAMAG-BICRO-a, MINPO-a te ostalih institucija davatelja potpora male vrijednosti (pribavlja HAMAG-BICRO)

8

Nad Podnositeljem prijave nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije

Izvadak iz sudskog registra (pribavlja HAMAG-BICRO)

9

Podnositelju prijave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela navedenih u Skupnoj izjavi LONDON/2015

Skupna izjava LONDON/2015

 

 


6. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi dnevnica,
 • troškovi prijevoza (trošak avionske karte za ekonomsku klasu, trošak željeznice i trošak cestovnog prijevoza),
 • trošak smještaja do kategorije tri zvjezdice,
 • trošak promidžbenih materijala isključivo vezanih uz predmet Javnog poziva.

Navedene troškove Ministarstvo pokriva za maksimalno dva djelatnika zaposlena u podnositelju prijave (uključujući i osnivača).
Trošak izložbenog prostora u potpunosti snosi Ministarstvo i HAMAG-BICRO.

Neprihvatljivi troškovi su:

 • porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe,
 • troškovi hrane, pića i cateringa,
 • svi ostali troškovi koji nisu vezani isključivo uz predmet ovog Javnog poziva.


7. IZNOSI, INTENZITET POTPORE I NAČIN ISPLATE 

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 10.000,00 kuna,

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000,00kuna.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju projektnog prijedloga.

Za Podnositelje prijava koji su mikro, mala i srednja poduzeća intenzitet potpore može dosegnuti do maksimalno 80% od ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna projektnog prijedloga.

Podnositelj prijave dužan je sudjelovati u financiranju projektnog prijedloga u iznosu od minimalno 20% prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna projektnog prijedloga.

Prije  dodjele bespovratne potpore, HAMAG-BICRO izvršit će provjeru svih dodijeljenih bespovratnih de minimis potpora sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore).

Bespovratne potpore temeljem ovog Javnog poziva dodjeljuju se sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore te su Podnositelji prijave dužni uz prijavu priložiti Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti.

Temeljem spomenute Uredbe maksimalan iznos svih potpora male vrijednosti, koje jednom poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 200.000 EUR, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Javnog poziva.

Pojmom „jedan poduzetnik” sukladno Uredbi obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

a)      jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću

b)      jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća

c)       jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;

d)      jedno poduzeće koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

Poduzeća koja su u bilo kojem od navedenih odnosa preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

Ministarstvo sredstva za odobrene projektne prijedloge isplaćuje jednokratno u 100% iznosu na žiro račun Korisnika.

Neće se prihvaćati projektni prijedlozi onih Podnositelja prijave koji su za istu namjenu i za iste aktivnosti dobili bespovratna sredstva iz drugih programa u okviru nacionalnog proračuna i drugih javnih izvora, javnih fondova Europske unije i izvan Europske unije.

Ako se utvrdi da je Korisniku potpore blokiran poslovni račun, Ministarstvo neće izvršiti isplatu sredstava te se oslobađa obveze isplate odobrenih sredstava.

 

8. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem Prijavnog obrasca LONDON/2015. Uz ispunjeni Prijavni obrazac LONDON/2015 obavezno se podnosi i tražena dokumentacija. Dokumentacija se prilaže uz Prijavni obrazac redoslijedom kako je navedeno u točki 9. ovog Javnog poziva, te mora biti uvezana s numeriranim stranicama.

Radi pravilne i učinkovite obrade, prijava (Prijavni obrazac LONDON/2015 s obveznom projektnom dokumentacijom) mora biti uvezana na način da čini jednu cjelinu sa svom obveznom projektnom dokumentacijom (točka 9. Javnog poziva). Sve stranice prijave moraju biti numerirane na način da čine jednu cjelinu i to počevši od prve do zadnje bez obzira na sadržaj pojedine stranice. Prijave koje nisu uvezane i numerirane na spomenuti način, neće biti uzete u razmatranje.

Prijava (Prijavni obrazac LONDON/2015 s traženom dokumentacijom) podnosi se u dva uvezana primjerka (jedan u izvorniku i jedan u preslici) unutar jedne omotnice, isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom u zatvorenoj omotnici od 16.03.2015. do 07.04.2015. godine na adresu:

HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE
„Prijava na Javni poziv – Investors meet innovations, Bloomberg

Prilaz Gjure Deželića 7
10000 ZAGREB

Vanjska omotnica mora sadržavati puno ime i adresu Podnositelja prijave s vidljivim datumom predaje pošiljke u poštanski ured. Datum na vanjskoj omotnici smatrat će se trenutkom podnošenja prijave na Javni poziv.

Prijave poslane prije datuma otvaranja i nakon zatvaranja Javnog poziva neće se uzimati u razmatranje.

Prijave koje na vanjskoj omotnici ne budu imale oznaku datuma predaje u poštanski ured, neće biti uzete u razmatranje.

9. OBVEZNA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Prijava Podnositelja mora sadržavati sljedeću dokumentaciju redom kako je navedeno:

 1.  Ispunjeni Prijavni obrazac LONDON/2015.
 2.  Ispunjena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti.
 3.  Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja u izvorniku (ne starija od 30 dana od datuma podnošenja prijave) za Podnositelja prijave.
 4. Podaci o solventnosti (BON2/SOL2) ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave.
 5. Skupna izjava.

 Podnositelji prijave čiji će projektni prijedlozi biti predloženi za dodjelu bespovratne potpore moraju prilikom potpisivanja Ugovora dostaviti:

 1. Ponudu za svaki prihvatljivi trošak naveden u prijavi
 2. Ispunjenu Tablicu proračuna projektnog prijedloga koja će biti sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratne potpore.

Sva dokumentacija koja zahtijeva potpis Podnositelja prijave mora biti u izvorniku i ovjerena pečatom i potpisom od strane vlasnika/osobe/a ovlaštenih za zastupanje, odnosno ako je Podnositelj prijave obrt, potpisom vlasnika i pečatom obrta.

NAPOMENA: Nakon podnošenja prijave na Javni poziv, nije moguće izvršiti povrat predane dokumentacije, niti u izvorniku, niti u preslikama.


10. POSTUPAK ODOBRAVANJA BESPOVRATNE POTPORE

Pristigle prijave vrednovat će se u pet koraka:

a)      Administrativna provjera,

b)      Ocjena projektnog prijedloga,

c)       Javno predstavljanje poduzetničke ideje,

d)      Provjera proračuna.

10.1. ADMINISTRATIVNA PROVJERA

Pristigle prijave provjeravat će se sukladno Obrascu za administrativnu provjeru i u slučaju bilo kojeg odgovora „NE“ bit će automatski odbačene te se neće uzimati u obzir za daljnje ocjenjivanje.

OBRAZAC ZA ADMINISTRATIVNU PROVJERU

 

 

DA

NE

1

Prijava je podnesena sukladno propisanim uvjetima Javnog poziva

 

 

a)      Vanjska omotnica sadrži datum i vrijeme predaje u poštanski ured

 

 

b)      Prijava je predana u poštanski ured u propisanom roku

 

 

c)       Zaprimljena prijava uvezena je sukladno uputama u točki 8. Javnog poziva

 

 

d)      Zaprimljena prijava ima numerirane stranice sukladno uputama u točki 8. Javnog poziva

 

 

2

Izvadak iz nadležnog registra (pribavlja HAMAG-BICRO)

 

 

a)      Podnositelj prijave ima odgovarajući oblik registracije gospodarskog subjekta

 

 

b)      Podnositelj prijave ima sjedište u Republici Hrvatskoj

 

 

c)       Iz izvatka iz sudskog registra vidljivo je da registrirana djelatnost odgovara uvjetima Javnog poziva

 

 

d)      Nad Podnositeljem prijave nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije

 

 

3

Priložen je Prijavni obrazac u traženom formatu objavljenom uz Javni poziv

 

 

a)      Prijavni obrazac ovjeren pečatom i potpisan od strane osobe/a ovlaštene/ih za zastupanje

 

 

b)      Prijavni obrazac je u potpunosti ispunjen sukladno danim uputama

 

 

c)       Priložen je proračun projekta u traženom formatu

 

 

d)      Traženi iznos potpore nije niži od 10.000,00 kn odnosno ne prelazi 30.000,00 kn

 

 

e)      Traženi iznos potpore ne prelazi 80% ukupnih prihvatljivih troškova iskazanih u proračunu projekta

 

 

4

Priložena je ispunjena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

 

 

a)      Priložena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti ovjerena je pečatom i potpisana od strane vlasnika ili osobe ovlaštene za zastupanje

 

 

b)      Iznos ostvarenih potpora Podnositelja prijave i povezanih subjekata s Podnositeljem prijave u  je u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore)

 

 

5

Priložena je Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi

 

 

a)      Priložena Potvrda Porezne uprave ovjerena je od strane Porezne uprave

 

 

b)      Priložena Potvrda Porezne uprave nije starija od 30 dana od datuma podnošenja prijave

 

 

c)       Podnositelj prijave nema duga po osnovi javnih davanja

 

 

6

Priložen je BON2/SOL2

 

 

a)      BON2/SOL2 nije stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave

 

 

b)      Žiro račun podnositelja prijave nije neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci

 

 

7

Priložena je  Skupna izjava

 

 

a)      Skupna izjava je u cijelosti ispunjena točnim podacima

 

 

b)      Skupna izjava ovjerena je pečatom i potpisana od strane osobe/a ovlaštene/ih za zastupanje

 

 

c)       Podnositelj prijave je subjekt mikro, malog i srednjeg gospodarstva sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13) i Preporuci Europske komisije 2003/361/EC

 

 


10.2. OCJENA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Prijave koje su zadovoljile prethodnu administrativnu provjeru upućuju se na ocjenu projektnog prijedloga prema sljedećim kriterijima.

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

1. Ostvaren plasman na natjecanjima i konferencijama

maksimalno 5 bodova

2. Reference projektnog tima

maksimalno 6 bodova

3. Ostvareni prihodi od komercijalizacije proizvoda koji se predstavljaju

maksimalno 2 boda

4. Inovativnost rješenja

maksimalno 5 bodova

5. Stupanj dovršenosti proizvoda koji se predstavlja

maksimalno 7 bodova

Ukupna ocjena projektnog prijedloga

25

Svi projektni prijedlozi ocjenjuju se temeljem gore navedenih kriterija te na dodijeljene ocjene nije moguće podnijeti prigovor. U slučaju da je prigovor podnesen, HAMAG-BICRO nije dužan dostaviti odgovor na isti.

Po završetku ocjenjivanja svih projektnih prijedloga koji su prošli prethodne korake postupka odobravanja potpore, formirat će se bodovna lista.

Dvadeset (20) podnositelja prijave koji ostvare najveći broj bodova, ali ne manje od 15 bodova, biti će pozvani na Javno predstavljanje poduzetničke ideje.

10.3. JAVNO PREDSTAVLJANJE PODUZETNIČKE IDEJE

Javno predstavljanje poduzetničke ideje će se održati 15. travnja 2015. u 14:00h.

Lokacija održavanja je Kongresni centar FORUM Zagreb, Radnička cesta 50 – centar Green Gold.

Javno predstavljanje poduzetničke ideje, na engleskom jeziku, će se održati ispred žirija kojeg će činiti dva predstavnika Ministarstva poduzetništva i obrta te po jedan predstavnik HAMAG-BICRO-a, Bloomberg-a i jedan nezavisan član.

Članovi žirija će odabrati deset tvrtki kojima će se ponuditi potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratne potpore i predstavljanje u London pred investitorima u skladu sa uvjetima navedenim u ovom Javnom pozivu.

10.4. PROVJERA PRORAČUNA

Obrazac Tablice proračuna projektnog prijedloga sastavni je dio Prijavnog obrasca i služi za jasniji prikaz troškova temeljem kojih se traži potpora.

Svi troškovi moraju biti jasno iskazani Tablicom proračuna projektnog prijedloga, povezani s prihvatljivim troškovima iz točke 6. ovog Javnog poziva te neophodni za ostvarivanje ciljeva projektnog prijedloga.

Svaki trošak za koji se provjerom ustanovi da nije prihvatljiv bit će isključen iz Tablice proračuna projektnog prijedloga.

Postupkom provjere proračuna utvrđuje se konačna Tablica proračuna projektnog prijedloga koja je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratne potpore. Temeljem utvrđene Tablice proračuna projektnog prijedloga i Završnog izvještaja o provedbi projekta kontrolira se namjensko korištenje dodijeljenih sredstava i odobrava isplata preostalog dijela dodijeljene potpore u iznosu maksimalno do 80% prihvatljivih troškova utvrđenih Tablicom proračuna projektnog prijedloga.


11. OBVEZE KORISNIKA

Deset najbolje ocjenjenih poduzetnika sa Javnog predstavljanja poduzetničke ideje ponudit će se potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratne potpore. Korisnik kojem je odobrena potpora, dužan je 16. travnja 2015. doći na potpisivanje Ugovora u sjedište HAMAG-BICRO-a. Prilikom potpisivanja Ugovora, Korisnik je dužan priložiti ponude za prihvatljive troškove navedene u Prijavnom obrascu i ovjerenu (solemniziranu) bjanko zadužnicu.

Korisnik prilikom potpisivanja Ugovora mora dostaviti ponudu za svaki prihvatljivi trošak naveden u prijavi te ispunjenu Tablicu proračuna projektnog prijedloga koja će biti sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratne potpore.

Bjanko zadužnica, sastavljena sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“, broj 115/12), služi kao instrument naplate dodijeljene potpore s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, a u slučaju nenamjenskog korištenja sredstava, u slučaju naknadno utvrđenog drugačijeg stanja od onog koje je bilo osnova za dodjelu bespovratne potpore Korisniku, u slučaju nepridržavanja obveza iz Ugovora i Prijavnog obrasca, odnosno u slučaju da Korisnik ne izvrši povrat sredstava na način utvrđen ugovornim odredbama.

Vrijednost zadužnice mora biti najmanje u iznosu odobrene potpore tj. unosi se prvi mogući iznos zadužnice od iznosa odobrene potpore.

Ako Korisnik ne dostavi potpisani Ugovor i zadužnicu u ugovorenom roku, smatrat će se da je odustao od dodijeljene bespovratne potpore.

Obveza Korisnika je da projektni prijedlog na temelju kojeg su mu odobrena bespovratna sredstva provede u cijelosti sukladno utvrđenoj Tablici proračuna projektnog prijedloga koja čini sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratne.

Do 08. lipnja 2015, Korisnik je dužan dostaviti HAMAG-BICRO-u obrazac Završnog izvještaja o provedbi projekta, dokaze da su sredstva utrošena namjenski – račune i izvode s bankovnog žiro računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje. Kontrola namjenskog utroška dodijeljenih sredstava vrši se na razini svake pojedinačne stavke u Tablici proračuna projektnog prijedloga.

Za svaku izmjenu u ugovorenoj Tablici proračuna projektnog prijedloga, Korisnik potpore dužan je prethodno zatražiti suglasnost HAMAG-BICRO-a.

NAPOMENA: Ponude i predračuni ne predstavljaju prihvatljiv dokaz o namjenskom trošenju  sredstava.

Korisnici bespovratne potpore potpisom Ugovora daju suglasnost da se u okviru promidžbenih aktivnosti programa „Poduzetnički impuls“ za 2015. godinu medijski prati provedba njihovog projekta (pristup poslovnim objektima, intervju, snimanje i sl.).

Korisnik svojim potpisom Ugovora pristaje na javnu objavu svojih podataka u kontekstu dodjele potpora.

Korisnik bespovratne potpore dužan je o vlastitom trošku istaknuti na vidljivom mjestu (mrežnoj stranici i predmetu nabave u okviru provedenog projekta) informaciju da je za provedbu projekta ostvario bespovratna sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, odnosno da su sredstva dodijeljena od strane Ministarstva. Predlošci će biti dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva.

12. NADZOR

U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava HAMAG-BICRO je ovlašten izvršiti provjeru korištenja odobrenih sredstava uvidom u dokumentaciju na temelju koje je ostvarena potpora.

Korisnici kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava, bit će dužni vratiti dodijeljena sredstva s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama te će ih se uvrstiti na popis Korisnika koji nisu namjenski koristili sredstva.

Ukoliko Korisnici ne izvrše sve obveze preuzete Ugovorom o dodjeli bespovratne potpore, Prijavnim obrascem, ovim Javnim pozivom i dokumentacijom koja je sastavni dio ovog Javnog poziva ili ne izvrše povrat nenamjenski odnosno neopravdano iskorištenih sredstava, Ministarstvo ima pravo podnijeti bjanko zadužnicu na prisilnu naplatu dodijeljene potpore s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama.

13. PRILOZI

Sastavni dijelovi ovog Javnog poziva su:

14. ZAKLJUČNE ODREDBE

Ministarstvo zadržava pravo izmjena i dopuna ovog Javnog poziva. Eventualne izmjene i dopune Javnog poziva objavit će se na mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a (www.hamagbicro.hr) i Ministarstva poduzetništva i obrta (www.minpo.hr).