• hr
  • en
  • de
  • it
  • ru

Rastimo zajedno

1. Ciljna grupa

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovog Jamstvenog programa izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita subjektima malog gospodarstva koji uspješno posluju dulje od 5 godina, osim za “Mjeru E – Činidbena jamstva” u okviru koje izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita subjektima malog gospodarstva koji uspješno posluju dulje od 2 godine. Svi subjekti malog gospodarstva moraju udovoljiti Općim uvjetima za izdavanje jamstva HAMAG-BICRO-a i uvjetima ovog Jamstvenog programa. Ciljna grupa ovoga Jamstvenog programa su i žene poduzetnice.

2. Najviši i najniži postotak  jamstva

Najviši postotak jamstva je u visini 50% glavnice kredita, osim za Mjeru B3 – Mikrokreditiranje za koju je najviši postotak jamstva 80% glavnice kredita i Mjeru C – Inovacije za koju je najviši postotak jamstva 70% glavnice kredita.

Najviši iznos jamstva je posebno propisan za pojedinu mjeru
Najniži postotak jamstva iznosi 10% glavnice kredita.
Navedene odredbe ne odnose se na Mjeru E – Činidbena jamstva.

3. Vrste ulaganja

Mjera A – Investicije

Mjera A1 – najviši iznos jamstva do 18.000.000,00 kn za proširenje ponude u turizmu i povećanje kapaciteta u prerađivačkoj industriji u RH

Mjera A2 – najviši iznos jamstva do 7.500.000,00 kn za sve ostale djelatnosti

HAMAG-BICRO u okviru ove mjere  izdaje jamstva za kredite odobrene za financiranje ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu te kratkotrajnu imovinu. Dopušteni udio kratkotrajne imovine u kreditu je najviše 30% od iznosa kredita.

Mjera B – Obrtna sredstva

Mjera B1 – za financiranje poslovnih aktivnosti – najviši iznos jamstva do 4.000.000,00 kn

Mjera B2 – za refinanciranje – najviši iznos jamstva do 2.500.000,00 kn

Mjera B3 – za mikrokreditiranje – najviši iznos jamstva do 160.000,00 kn (sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske donesenom na 184. sjednici pod br. 184-1 od dana 24.09.2014. o prihvaćanju Programa poboljšanog kreditiranja i obrta KREDITOM DO USPJEHA 2014., KLASA: 403-01/14-04/29, URBROJ: 516-03-02-01/2-14-18 od 18.09.2014.)

Kreditor je dužan isplatiti sredstva kredita namjenski: iznos namijenjen za refinanciranje postojećih kredita u cijelosti na partiju kredita koji se zatvara, iznos namijenjen za financiranje ostalih poslovnih aktivnosti najmanje 50% na žiro račune vjerovnika, a ostatak je moguće isplatiti na žiro račun poduzetnika.

Jamstvo po kreditu za refinanciranje postojećih obveza moguće je odobriti isključivo ukoliko je novi kredit odobren uz povoljnije uvjete od postojećih.

Jamstvo po mikrokreditu (sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske donesenom na 184. sjednici pod br. 184-1 od dana 24.09.2014. o prihvaćanju Programa poboljšanog kreditiranja i obrta KREDITOM DO USPJEHA 2014., KLASA: 403-01/14-04/29, URBROJ: 516-03-02-01/2-14-18 od 18.09.2014), kada se dodjeljuje subjektu koji ima nepodmiren porezni dug prema državi (u najvišem iznosu sukladno Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG-BICRO-a), moguće je odobriti isključivo ukoliko će se sredstvima iz kredita podmiriti cjelokupni porezni dug).

Mjera C – Inovacije

–  najviši iznos jamstva do 7.000.000,00 kn

Jamstvo temeljem ove mjere može se izdati subjektima malog gospodarstva koji ispunjavaju kriterije kako slijedi:

  1. imaju pozitivnu odluku Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske BICRO ili mogu priložiti dokaz o postojanju potrebe na tržištu za nematerijalnom imovinom koja je predmet inovacije,
  2. mogu priložiti dokaz o stručnoj osposobljenosti za realizaciju ulaganja u nematerijalnu imovinu koja je predmet inovacije,
  3. podnijeli su zahtjev za priznanje patenta u RH / pokrenuli su postupak zaštite industrijskog vlasništva u RH i inozemstvu za materijalnu imovinu koja je predmet inovacije.

Kod ulaganja u materijalnu imovinu koja je predmet inovacije ne podržava se: financiranje troškova istraživačko razvojnih aktivnosti, troškova elaborata, studija, licenciranja i zaštite, troškova osnivanja trgovačkih društava i obrta te se za navedene troškove ne može izdati jamstvo.

Kod ulaganja u nematerijalnu imovinu koja je predmet inovacije podržava se: financiranje troškova istraživačko razvojnih aktivnosti, troškova elaborata, studija, licenciranja i zaštite. Trošak plaća u ovom segmentu ne smatra se ulaganjem u kratkotrajnu imovinu.

HAMAG-BICRO u okviru ove mjere izdaje jamstva za kredite odobrene za financiranje ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu te kratkotrajnu imovinu. Dopušteni udio kratkotrajne imovine u kreditu je najviše 30% od iznosa kredita.

Mjera D – Leasing

Mjera D1 – najviši iznos jamstva do 18.000.000,00 kn za proširenje ponude u turizmu i povećanje kapaciteta u prerađivačkoj industriji u Republici Hrvatskoj

Mjera D2 – najviši iznos jamstva do 7.500.000,00 kn za sve ostale djelatnosti

HAMAG – BICRO u okviru ove mjere izdaje jamstva za ulaganje u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu osim imovine isključene Pravilnikom o izdavanju jamstava. Učešće iznosi najmanje 20%. Ovom mjerom podržava se isključivo financijski leasing

Mjera E – Činidbena jamstva

a) za ozbiljnost ponude – najviši iznos jamstva do 3.500.000,00 kn, maksimalno do 5% ukupno ugovorene vrijednosti projekta, sukladno natječajnoj dokumentaciji. Rok važenja jamstva: najviše 1 godina;

b) za povrat avansa – najviši iznos jamstva do 9.000.000,00 kn, maksimalno 20% ukupno ugovorene vrijednosti projekta, sukladno natječajnoj dokumentaciji. Rok važenja jamstva: najviše 1 godina;

c) za dobro izvršenje ugovorenog posla – najviši iznos jamstva do 9.000.000,00 kn, maksimalno do 10% ukupno ugovorene vrijednosti projekta, sukladno natječajnoj dokumentaciji Rok važenja jamstva: najviše 3 godine;

d) za kvalitetu izvedenih radova – najviši iznos jamstva 9.000.000,00 kn, najviše do 10% ukupno ugovorene vrijednosti projekta, sukladno natječajnoj dokumentaciji Rok važenja jamstva: najviše 5 godina.

HAMAG-BICRO izdaje činidbena jamstva subjektima malog gospodarstva koji su:

–       nositelji na ugovorenom projektu;
–       ugovoreni kooperanti za projekt;
–       nositelji posla/ugovoreni kooperanti koji su dobili činidbenu garanciju od poslovne banke/HBOR (kontrajamstva). U ovom slučaju moguće je odobriti jamstvo najviše do 50% iznosa odobrene činidbene garancije banke ali ne više od maksimalnih propisanih iznosa za pojedine vrste činidbenih jamstava HAMAG-BICRO-a.

4. Ostali uvjeti

Ostali uvjeti pod kojima se izdaju jamstva u okviru ovog Jamstvenog programa propisani su Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG-BICRO-a. Iznimno, Uprava HAMAG-BICRO-a može odobriti odstupanja od uvjeta Jamstvenih programa i Općih uvjeta za izdavanje jamstava HAMAG-BICRO-a.

5. Rok važenja Jamstvenog programa

Jamstveni program važi do 31.12. 2018. godine s mogućnošću produljenja.