• hr
  • en
  • de
  • it
  • ru

Portfeljna jamstva

1. Ciljna grupa

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG – BICRO) u okviru ovoga Jamstvenog programa, izdaje portfeljna jamstva kreditorima za pokriće dijela glavnice kredita subjektima malog gospodarstva koji udovoljavaju Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG – BICRO-a i uvjetima ovoga Jamstvenog programa

2. Iznos i postotak jamstva pojedinačne transakcije u portfelju

Najviši iznos pojedinačnog jamstva je do 500.000,00 kuna.

Najviši postotak pojedinačnog jamstva iznosi 80% glavnice kredita.

Najniži postotak pojedinačnog jamstva iznosi 10% glavnice kredita.

3. Pokrivenost portfelja jamstvom

Najviši postotak pokrivenosti ukupnog portfelja jamstvom HAMAG –BICRO-a, prema pojedinačnom kreditoru, iznosi do 30% ukupno jamčenog iznosa.

4. Vrste ulaganja

HAMAG – BICRO u okviru ovoga Jamstvenog programa izdaje jamstva za kredite odobrene za financiranje tekuće likvidnosti i trajnih obrtnih sredstava.

Jamstvo se ne može koristiti za refinanciranje postojećih kredita, odnosno zatvaranje postojećih obveza prema bankama ili drugim kreditnim/financijskim institucijama.

Kreditor je dužan isplatiti sredstva kredita namjenski.

5. Način obrade

Pojedinačna jamstva odobravaju se korisnicima na temelju definiranih ugovornih odnosa HAMAG – BICRO-a i svakog pojedinog kreditora, te individualne procjene rizika kreditnog plasmana od strane kreditora.

6. Ostali uvjeti

Potpore dodijeljene u ovom Jamstvenom programu isključivo su potpore male vrijednosti.

Sukladno odredbama članka 1. Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, potpore male vrijednosti se ne odobravaju subjektima malog gospodarstva:

  • koji posluju u sektorima ribarstva i akvakulture
  • koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda
  • koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u slučajevima propisanim u članku 1. navedene Uredbe
  • za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su izravno vezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću
  • za djelatnost koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih.

Korisnici jamstva ne mogu biti subjekti malog gospodarstva u predstečajnom ili stečajnom postupku, temeljem Stečajnog zakona (»Narodne novine«, broj 71/15).

Ostali uvjeti pod kojima se izdaju jamstva u okviru ovoga Jamstvenog programa propisani su Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG – BICRO-a.

Vrijednost portfelja će se ugovarati sa svakim kreditorom pojedinačno u skladu s njihovim kreditnim potencijalom.

7. Rok važenja Jamstvenog programa

Ovaj Jamstveni program važi do 31. prosinca 2018. godine ili do kraja iskorištenja kreditnog potencijala.