• hr
 • en
 • de
 • it
 • ru

Pitanja i odgovori

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA I ODGOVORI

ADMINISTRATIVNA PROCEDURA I DOKUMENTACIJA

1. Koliko traje procedura odobravanja ESIF zajmova? U kojem roku od zaprimanja zahtjeva za sve vrste zajmova donosite odluku o financiranju istoga?

 • Trajanje procedure odobravanja zajma po svim programima ESIF zajmova ovisi o kompleksnosti investicije, kompletiranosti projekta i dokumentacije.

2. Po donošenju odluke o odobrenju zajma, koliki je maksimalni rok za potpisivanje ugovora?

 • Vrijeme pripreme ugovora ovisi o kompleksnosti investicije i traženim instrumentima osiguranja. Rok za potpis Ugovora o zajmu od strane korisnika zajma je 8 dana od dana dostave prijedloga Ugovora o zajmu.

3. Postoji li propisani sadržaj poslovnog plana? Može li se umjesto poslovnog plana predati kratak opis investicije kod nižih iznosa zajmova? 

 • Poslovni plan mora sadržavati minimalno osnovne elemente poslovnog plana (podatke o poduzetniku i poduzeću, opis poslovanja, opis tržišta i konkurencije, opis investicije, struktura ulaganja, strukturu troškova i prihoda), kao i projekcije računa dobiti i gubitka te financijski i ekonomski tok za cijelo vrijeme otplate zajma.

4. Ukoliko zahtjev za zajam predaje novoosnovani subjekt, što je s obvezom predaje GFI?

 • Financijska izvješća predaju subjekti koji su poslovali u proteklim godinama.

5. Koja je procedura dobivanja izvještaja iz HROK?

 • Zahtjev za izvješće iz HROK-a može se podnijeti u poslovnicama banaka ili u uredu HROK-a. Sve dodatne informacije dostupne su na linku: http://www.hrok.hr/

6. Ukoliko se malim zajmom namjerava kupiti zemljište radi širenja postojećeg poslovanja (ne radi se o poljoprivredi), a to zemljište je trenutno poljoprivredno, kakve dokaze o upotrebi tog zemljišta za opisanu namjenu će prijavitelj na zajam morati dostaviti?

 • Potrebno je dostaviti lokacijsku informaciju koju izdaje nadležno tijelo lokalne samouprave.

7. Navedeno je da je rok korištenja 3 mjeseca od potpisa ugovora. To je u biti vrlo kratko pa stoga pitam: da li je moguće platiti račune dobavljača za koje su obveze nastale prije predaje prijave za kredit? Da li unutar roka korištenja moraju biti svi troškovi opravdani (faktura + izvod da je plaćeno?)  

 • Plaćanje računa koji su nastali prije zaprimanja zahtjeva za zajam nije moguće. Unutar roka korištenja svi troškovi moraju biti opravdani.

8. Sredstva se isplaćuju u cijelosti na račun poduzetnika po potpisu ugovora o kreditu? Ukoliko nije tako, molim pojašnjenje kako jest. Obzirom da je riječ o obrtnim sredstvima, pretpostavljam da ne isplaćujete vi direktno dobavljaču (u tom slučaju se postavlja pitanje što s plaćama zaposlenika, to poduzetnik sam isplaćuje).

 • Sredstva zajma isplaćivat će se na račun posebne namjene koji će kod svoje matične banke otvoriti korisnika zajma, s kojeg će se sredstva moći namjenski koristiti.

9. Za projekte izgradnje, da li građevinska dozvola treba biti ishođena prije slanja zahtjeva za zajam?

 • Građevinska dozvola nije uvjet za prijavu na ESIF zajam, međutim, uvjet je za potpisivanje ugovora o zajmu. Prilikom prijave na EISF zajam potrebno je priložiti minimalno dokaz o pokrenutom postupku za ishođenje građevinske dozvole, a konačnu građevinsku dozvolu prije potpisivanja ugovora o zajmu.

10. U popisu dokumentacije stoji obvezna dokumentacija o legalitetu gradnje. Na što konkretno se to odnosi?

 • Dokumentaciju o legalitetu gradnje potrebno je dostaviti samo u slučaju da se radi o građevinskim radovima/ulaganju u nekretnine. Ona podrazumijeva ZK izvadak tj. dokaz o vlasništvu nekretnine; (pred)ugovore o kupnji ili najmu; lokacijsku i građevinsku dozvolu, rješenje o uvjetima građenja, idejni, glavni i izvedbeni projekt te ponude, predračune i troškovnike sukladno strukturi ulaganja.

11. U slučaju dobivanja zajma da li se zajam može naknadno prenamijeniti u neku drugu svrhu, u ovom slučaju za zatvaranje financijske konstrukcije projekta za E-impuls te odustati od planiranog?

 • Namjena zajma je bitna odrednica odobrenja zajma, te se ista po odobrenju zajma ne može mijenjati.

12. Koliko iznosi naknada HAMAG-BICRO-a za obradu zahtjeva za zajam te da li se u okviru ovih programa plaća dodatno godišnja naknada za rezervaciju/korištenje sredstava ili prijevremenu otplatu?  

 • Prema programima ESIF zajmova, ne postoje naknade za odobrenje zajma, rezervaciju ili korištenje sredstava, niti za prijevremenu otplatu.

13. U slučaju novoosnovanog poduzeća, da li se izvješće HROK-a odnosi na fizičku osobu koja će osnovati poduzeće ili na izvješće poslovnog subjekta?

 • Ukoliko je prijavitelj fizička osoba, koja tek planira osnovati poslovni subjekt po odobrenju zajma, dostavlja se HROK za fizičku osobu. Ukoliko je poslovni subjekt već osnovan i prijavitelj je za zajmove, dostavlja se HROK poslovnog subjekta, bez obzira ima li ili nema postojećih zaduženja. Prilikom obrade zahtjeva za zajam, HAMAG-BICRO zadržava pravo zatražiti HROK izvještaj vlasnika/povezanih društava i sl.

14. Molim Vas informaciju je li nužno učešće poduzetnika prilikom nabave osnovnih sredstava koje bi se financiralo putem ESIF zajmova?

 • Vlastito učešće u programima ESIF zajmova nije obvezno, međutim, HAMAG-BICRO može zatražiti vlastito učešće ovisno o procjeni rizika i specifičnostima strukture ulaganja.

15. Moram li biti zaposlenik svog vlastitog obrta (zaposlen sam u drugom poduzeću) ako planiram aplicirati za uvjete programa Mikro investicijski zajmovi?

 • Nije nužno da budete zaposleni u vlastitom obrtu da bi obrt prijavili na programe ESIF zajmova, međutim, ukoliko obrt nema niti jednog zaposlenog, obveza je zaposliti minimalno jednu osobu u roku od 6 mjeseci od iskorištenja sredstava zajma.

16. Vidim kako je omogućen poček za ESIF zajmove od nekoliko mjeseci. Što se za to vrijeme počeka događa s kamatom? Placa li se ona tada ili se glavnica uvećava za taj iznos?

 • Za vrijeme počeka kvartalno se plaća redovna kamata.

17. Poduzetnik je vlasnik trgovačkog društva koje uredno posluje, međutim osobni račun vlasnika u blokadi je zbog otplate zajma po kojem je bio jamac. Da li se kreditno izvješće HROK-a odnosi na tvrtku ili i na osobu vlasnika tj. direktora tvrtke?

 • Obvezna dokumentacija je HROK poduzeća, međutim, HAMAG-BICRO zadržava pravo zatražiti HROK vlasnika, ukoliko isto bude nužno za analizu rizika.

18. Ako u kreditnom izvješću Hrvatskog registra obveza po kreditima (HROK) ne postoje podaci o poslovnom subjektu, da li je potrebno prijavi prilagati Podatke o postojećim zaduženjima? 

 • HROK izvještaj obvezan je u svakom slučaju, bez obzira postoje li postojeća zaduženja ili ne. Ukoliko poduzeće ima postojeća zaduženja, neovisno da li su ista vidljiva u HROK izvještaju ili ne, potrebno je popuniti obrazac o zaduženjima (obrazac dostupan na službenim mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a).

19. U Ugovor o zajmu vidim određene obveze koje se tiču vidljivosti? Gdje mogu naći informaciju što konkretno trebam napraviti?

20. Sadržava li ESIF zajam koji nam je odobren neku vrstu potpore?

 • ESIF zajam u sebi sadržava de-minimis potporu koja se ogleda u razlici između kamate koju ćete platiti na ESIF zajam po povoljnijoj kamatnoj stopi i kamate koju bi platili da ste kredit uzeli po komercijalnim uvjetima, a koja se računa na jedinstven način propisan od strane Europske komisije. Nakon isplate zajma, HAMAG-BICRO Vam uz Otplatni plan dostavlja i Obavijest o dodijeljenoj potpori kojom Vas informira o točnom iznosu primljene potpore.

NAMJENA ZAJMOVA

21. Je li prihvatljivo ulaganje kupnja poslovnog prostora u svrhu obavljanja osnovne djelatnosti?  

 • Prihvatljivo je ulaganje u kupnju poslovnog prostora za obavljanje osnovne djelatnosti.

22. Je li kod ESIF zajmova prihvatljivo ulaganje u vozila koja služe u svrhu obavljanja osnovne djelatnosti? Je li dozvoljena kupnja radnih vozila?

 • ESIF zajmovima prihvatljivo je ulaganje u vozila koja služe za obavljanje osnovne djelatnosti, osim osobnih automobila te vozila koja se koriste za djelatnost cestovnog prijevoza tereta.

23. Je li prihvatljiva kupnja automobila za iznajmljivanje vozila? 

 • Djelatnost iznajmljivanja vozila nije prihvatljiva djelatnost u sklopu ESIF zajmova.

24. Da li se sredstva ESIF zajmova mogu koristiti za stručno usavršavanje (npr. edukacija za ovlaštenog revizora), i ako da, bi li to bio zajam za obrtna sredstva ili investicijski zajam?

 • Namjena stručnog usavršavanja je prihvatljiva u sklopu ESIF zajmova, ukoliko će isto služiti za proširenje djelatnosti i/ili nova zapošljavanja. U ovom smislu, radilo bi se o zajmu za obrtna sredstva.

25. Je li kod mikro investicijskih i malih zajmova moguća kupnja polovne opreme i uređaja?  

 • Sredstvima ESIF zajmova dozvoljena je kupnja polovne opreme i uređaja. Potrebno je dostaviti predugovor/ugovor o kupnji iste. HAMAG-BICRO u određenim slučajevima zadržava pravo zatražiti procjenu vrijednosti opreme koja je predmet ulaganja.

26. Da li je moguće tražiti zajam za obrtna sredstva za troškove nastale kod prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu?

 • ESIF zajmovi nisu namijenjeni za djelatnost cestovnog prijevoza tereta.

 27. Da li je u sklopu malog investicijskog zajma prihvatljiv trošak kupovina mini-busa za turističke usluge (organizacija izleta)?

 • Kupnja vozila koja služe za prijevoz putnika načelno je prihvatljiva za financiranje.

28. Postoji li mogućnost dobivanja zajma za financiranje projektne dokumentacije?

 • Financiranje projektne dokumentacije nije prihvatljiva namjena kod ESIF zajmova.

29. Troškovi oglašavanja su dozvoljeni? Da li je dozvoljeno u roku od tri mjeseca platiti agenciji za oglašavanje kompletan planirani iznos, tako pravdati kredit, a oni bi u biti oglašavanje radili puno duže od ta tri mjeseca?  

 • Dozvoljeno je ugovoriti i platiti posao koji će se izvoditi i nakon perioda korištenja kredita.

30. Smiju li se prijaviti zadruge koje se bave preradom poljoprivrednih proizvoda i prodajom gotovih proizvoda (masline, ulje, džemovi)?

 • Zadruge koje se bave preradom poljoprivrednih proizvoda i prodajom su prihvatljivi prijavitelji, ukoliko bi ulaganje bilo u djelatnosti prerade. Ulaganje u djelatnost trgovine nije prihvatljiva djelatnost u sklopu programa ESIF zajmova.

31. Tvrtka nije u sustavu PDV-a. Je li PDV tada prihvatljiv trošak, odnosno, tražimo li onda i financiranje PDV-a ili PDV snosi korisnik zajma?

 • PDV ne može biti predmet financiranja od strane ESIF zajmova, isti u svakom slučaju snosi poduzetnik.

32. O čemu ovisi odobreni rok otplate ESIF investicijskog zajma tj. da li je neovisno o vrsti investicije moguće zatražiti maksimalan rok od 10 godina?

 • Rok otplate zajma potrebno je uskladiti s amortizacijom tj. očekivanim vremenom korištenja imovine koja je predmet financiranja.

33. Da li je prihvatljivo ulaganje u kupnju zemljišta na kojem će biti izgrađen proizvodni pogon?

 • Navedeno je prihvatljivo u slučaju kada poduzetnik ima spreman projekt, dokumentaciju te osigurana sredstva za zatvaranje financijske konstrukcije cjelokupne investicije i dovođenje projekta do faze gdje može generirati prihode.

 KOMBINIRANJE IZVORA SREDSTAVA

34. Može li se isti projekt, npr. nabava proizvodne opreme, financirati putem EIMPULS-a i ESIF zajmova, a da je pri tome prijavitelj u okvirima od 200.000 EUR u tri godine?

 • Isti projekt NIJE MOGUĆE financirati kombinacijom izvora iz ESIF bespovratnih potpora i ESIF financijskih instrumenata.

35. Je li dopuštena kombinacija bespovratnih sredstava, subvencija kamate i jamstva iz različitih izvora (npr. kredita HBORa (de minimis), zajma HAMAG-BICRO (de minimis) i vlastitih sredstava; kredita poslovne banke, zajma HAMAG BICRO (de minimis) i bespovratnih EU sredstava (de minimis) i sl.)?

 • Moguća je kombinacija više izvora financiranja, na način da se dio troškova projekta financira iz jednog, a dio iz drugog izvora, te je pri tom obvezno paziti na definirane okvire de minimis potpore i ostale maksimalne intenzitete potpore definirane Uredbom o skupnom izuzeću (GBER) 651/2014.
 • Isti projekt NIJE MOGUĆE financirati kombinacijom izvora iz ESIF bespovratnih potpora i ESIF financijskih instrumenata.

36. Može li se dobiveni ESIF zajam koristiti kao vlastito učešće u kreditu kod financijskih institucija?

 • Sredstva iz ESIF zajma nije moguće iskoristiti kao vlastito učešće prilikom apliciranja za kredit kod financijskih institucija.

37. Vrijedi li za zajmove HAMAG-BICRO-a de minimis ograničenje ukupno primljenih potpora?

 • Potpora koja je dio ESIF mikro i malih zajmova je de minimis potpora stoga je i iznos potpore ograničen Uredbom EU o de minimis potporama.

38. Postoji li mogućnost zatvaranja kredita putem EISF zajma?

 • ESIF mikro i malim zajmovima ne postoji mogućnost refinanciranja.

39. Je li moguća kombinacija više ESIF zajmova u godini dana i do kojeg iznosa? 

 • Moguća je kombinacija do dva ESIF Mikro investicijska zajma unutar roka od godine dana. Kombinacija zajmova iz ostalih financijskih instrumenata unutar roka od godine dana nije dozvoljena.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI I DJELATNOSTI

 40. Jesu li ovim programom obuhvaćena start-up društva koja nisu imala poslovnih aktivnosti i ona koja su osnovana u 2017. godini ?

 • Da, program je namijenjen i novoosnovanim društvima, te subjektima osnovanim u 2017. godini.

41. Je li uvjet za prijavu za ESIF zajmove da je zaposlena minimalno 1 osoba?

 • Kod prijave za ESIF zajmove nije uvjet da poslovni subjekt ima zaposlenu minimalno jednu osobu, međutim, dokaz o zapošljavanju potrebno je dostaviti HAMAG-BICRO-u najkasnije 6 mjeseci od iskorištenja sredstava zajma.

42. Je li prihvatljiva djelatnost maloprodajne trgovačke djelatnosti?

 • Trgovačke djelatnosti nisu prihvatljive djelatnosti u programima ESIF zajmova.

43. Je li djelatnost “Sječa i vuča drvnih sortimenata” pogodna za prijavu za Mikro i Male zajmove?

 • Djelatnost „Sječa i vuča drvnih sortimenata“ pogodna je za prijavu na EISF zajmove.

44. Možete li reći da li su automehaničarske/autolimarske radionice prihvatljivi korisnici mikro i malih zajmova obzirom da je spomenuto da se programom ne financiraju auto saloni? 

 • Automehaničarske/autolimarske radionice prihvatljivi su prijavitelji na programe ESIF zajmova, ukoliko se ne bave prodajom automobila i rezervnih auto dijelova.

45. Koje su prihvatljive aktivnosti u sektoru prometa (da li je moguća kupovina prikolica?) 

 • Sredstvima ESIF zajmova nije moguće financiranje djelatnosti za cestovni prijevoz tereta.

46. Jesu li privatni iznajmljivači koji plaćaju paušalni porez na dohodak prihvatljivi korisnici, odnosno smatraju li se oni gospodarskim subjektima u smislu ovog Programa?  

 • Privatni iznajmljivači koji plaćaju paušalni porez na dohodak nisu prihvatljivi prijavitelji na programe ESIF zajmova, obzirom da se radi o fizičkim osobama koje nemaju status pravnog subjekta.

47. Je li prilikom prijave za ESIF zajam potrebno biti registriran za djelatnost koja je predmet ulaganja?

 • Prilikom prijave za ESIF zajam potrebno je biti registriran za djelatnost koja je predmet ulaganja.

48. Je li prihvatljiv prijavitelj poduzetnik koji je neko vrijeme bio ili je trenutno u blokadi?

 • Prijavitelj koji je trenutno u blokadi ili je bio u blokadi neprekidno 30 dana u proteklih 6 mjeseci nije prihvatljiv prijavitelj za EISF zajmove. Bez obzira na period blokada, ukoliko se procjenom rizika utvrdi kako poduzetnik nije u stanju uredno izvršavati svoje obveze, HAMAG-BICRO zadržava pravo odbiti takvog poduzetnika.

49. Je li prihvatljiv prijavitelj obrt koji plaća paušalni porez na dohodak prihvatljiv?

 • Obrt koji plaća paušalni porez na dohodak je prihvatljiv prijavitelj na programe ESIF zajmova.

 50. Ako je poduzetnik u pred stečajnoj nagodbi i provodi postupak prema riješenu iz te nagodbe (uredno podmiruje iznose prema vjerovnicima), je li isti prihvatljiv prijavitelj za mali zajam?

 • Ukoliko je pred-stečajna nagodba završena i poduzetnik izvršava uredno obveze iz sklopljenog Sporazuma, isti je prihvatljiv prijavitelj na programe ESIF zajmova. Kao i svi drugi, prijavitelj i projekt moraju proći kompletnu ekonomsko-financijsku analizu.

51. Bavimo se prodajom i servisom  vrtne mehanizacije za održavanje zelenih površina. Je li prihvatljivo financiranje ulaganja u dodatnu djelatnost poduzeća „popravak i instaliranje strojeva i opreme“, ako je osnovna registrirana djelatnost poduzeća trgovina i servis.

 • Kod prijave na ESIF zajmove gleda se prihvatljivost djelatnosti ulaganja.

52. Društvo planira rekonstrukciju postojećeg proizvodnog pogona radi povećanja proizvodnih kapaciteta. Da li struktura ulaganja može sadržavati troškove arhitekta i projektanta te troškove navedenog građevinskog zahvata?

 • Troškovi arhitekta i projektanta nisu prihvatljivi troškovi u sklopu ESIF zajmova, obzirom da se radi o dijelu projektne dokumentacije koja po definiciji mora prethoditi prijavi na zajam. Troškovi građevinskih radova su prihvatljivi u sklopu ESIF zajmova.

53. Knjigovodstveni servis je u dugoročnom najmu poslovnog prostora. Da li se može krediti koristiti za ulaganje u prostor u najmu (novi prozori).

 • Ukoliko je u ugovoru o najmu predviđena mogućnost adaptacije, te ukoliko je ugovor o najmu na rok koji je jednak ili duži od trajanja ugovora o zajmu, navedena aktivnost je prihvatljiva.

54. Da li je prihvatljiv prijavitelj j.d.o.o. u stranom vlasništvu, u ovom slučaju tvrtka iz BiH.

 • Prijavitelj koji je registriran u RH, a u stranom vlasništvu, je prihvatljiv prijavitelj, s tim da treba voditi računa o povezanim poduzećima i statusu subjekta malog gospodarstva.

55. Tvrtka je u prethodnoj godini poslovala s gubitkom. Može li se taj poslovni subjekt prijaviti na natječaj?

 • Za program ESIF zajmova nije uvjet da je prijavitelj poslovao s dobiti u prethodnoj godini. Financijskom analizom utvrdit će se ima li prijavitelj zadovoljavajući bonitet.

56. Je li prihvatljivo ulaganje između ostalog u postavljanje solara na ugostiteljski objekt, kako bi se postigle uštede na računima za energiju (grijana voda i sl.)?

 • Ukoliko neće postojati ugovor o otkupu proizvedene energije po povoljnijim uvjetima, postavljanje solara je u načelu prihvatljiva aktivnost.

57. Je li prihvatljiva djelatnost prema NKD-u 2007. 59.11 Proizvodnja filmova, video filmova i televizijskog programa za podnošenje zahtjeva za „Mikro investicijski zajam“?

 • Kako je navedeno i u Programima ESIF zajmova, djelatnost proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja nije prihvatljiva djelatnost za financiranje.

58. Je li postoji ograničenje za prijavu na ESIF zajam ukoliko prijavitelj ima dane zajmove prema trećim osobama? 

 • Ne postoji ograničenje međutim treba uzeti u obzir da je cilj financijskih instrumenata potpora onoj skupini poduzetnika kojoj nedostaje likvidnost za financiranje novih aktivnosti uz uvjete značajno povoljnije od tržišnih. Kako davanje zajmova od strane prijavitelja prema trećim osobama predstavlja praksu isplate viška likvidnosti, ista u pravilu nije prihvatljiva osim ukoliko služi u svrhu dodatnog razvoja poslovanja što je potrebno dokumentirati.

INSTRUMENTI OSIGURANJA

59. Trebaju li svi zadrugari potpisati zadužnicu ili samo upravitelj zadruge?

 • Svi zadrugari dužni su potpisati instrumente osiguranja.

 60. U slučaju da HAMAG-BICRO od korisnika zatraži dodatne instrumente osiguranja (osim zadužnica), hoće li to biti zalog nekretnina, dodatni jamci ili sl.? Pitanje se odnosi na investicije gdje se ne nabavlja materijalna imovina (nije moguće zasnovati založno pravo nad predmetom investicije). 

 • Ovisno o procjeni rizika, HAMAG-BICRO-a može zatražiti dodatne instrumente osiguranja, koji ovise o razini utvrđenog rizika i kompleksnosti investicije.

KAMATNA STOPA

61. Kolika je referentna kamatna stopa u odnosu na koju je snižena ova poticajna, prema čemu bismo mogli znati koliki smo zapravo poticaj dobili? 

 • Potpora koja se dodjeljuje ESIF zajmovima razlika je između kamatne stope po kojoj je odobren zajam i tržišne kamatne stope koju propisuje Europska komisija za cijelo vrijeme trajanja otplate zajma diskontirane na sadašnju vrijednost. Po odobrenju zajma i potpisivanju ugovora o zajmu HAMAG-BICRO-a će dostaviti korisniku Obavijest o dodijeljenoj potpori s točno utvrđenim iznosom.

62. Da li su iskazane kamatne stope za ESIF zajmove promjenjive ili fiksne?

 • Iskazane kamatne stope za EISF zajmove su fiksne za cijelo vrijeme trajanja zajma.