• hr
  • en
  • de
  • it
  • ru

ESIF Jamstveni programi

ESIF JAMSTVENI PROGRAMI HAMAG-BICRO-a:

1. ESIF POJEDINAČNA JAMSTVA

Program ESIF Pojedinačna jamstva dijeli se na dvije mjere unutar programa:

  • Mjera A – ESIF Pojedinačna jamstva za investicijske kredite (uz mogućnost korištenja subvencije kamatne stope)
  • Mjera B – ESIF Pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva

2. ESIF PORTFELJNA JAMSTVA

                   U najavi

 

Državne potpore:

HAMAG-BICRO u okviru jamstvenih programa dodjeljuje Državne potpore (Uredba Komisije (EU) br. 651/2014) i/ili potpore male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) 1407/2013 de minimis). Potpora sadržana u jamstvu izračunava se kao razmjerni dio na temelju uredbe de minimis ili kao razlika između naplaćene premije za jamstvo i tržišne premije koja je određena u obavijesti EK. Jamstvo u cijelom iznosu nije potpora nego isključivo dio koji se dobiva na temelju izračuna a ovisi o stopi jamstva, ročnosti kredita za koji se jamči, model otplate, kreditni rejting klijenta, diskontnoj stopi. Prilikom dodjele potpore sadržane u jamstvu HAMAG-BICRO vodi računa o kumulaciji i maksimalno dopuštenim intenzitetima i iznosima sukladno važećim EU i nacionalnim pravilima i regulativama.